تصویب تحریم های جدید ضد ایران در سنای آمریکا

كميته روابط خارجي سناي آمريكا طرح جامع تحريم هاي ايران را كه به «قانون مقابله با فعاليت هاي برهم زننده ثبات ايران 2017» موسوم است تصويب كرد.

به گزارش نویدتهران، در طرح موسوم به S_722 ، اعمال تحريم هايي عليه ايران به سبب برنامه موشكي بالستيك اين كشور، حمايت از فعاليت هاي تروريستي بين المللي و نقض حقوق بشر و همچنين اهداف ديگر مدنظر قرار گرفته است.
اين طرح موسوم به «قانون مقابله با فعاليت هاي برهم زننده ثبات ايران 2017» است.