آگاه سازی و هشدارها؛

انگیزه های جاسوسی،فصل اول – قسمت چهارم

%d8%ac%d8%a7%d8%b3%d9%88%d8%b3%db%8cتوانایی غلبه بر بی قیدی و موانع طبیعی رفتار مجرمانه
در کشورهای دنیا، بیشتر کارمندان دولت که به اطلاعات محرمانه دسترسی دارند در موقعیت خیانت هستند و برای بسیاری از آن ها، بیش از یک انگیزه وجود دارد. خیانت بسیار نادر است تنها به این دلیل که ارزش های اخلاقی اساسی (وفاداری به کشور، سازمان یا همکاران یا ترس از مجازات و تنبیه) مانع آن هستند. ارزش های اخلاقی، وفاداری و ترس شالوده ممانعت از خیانت هستند. هر تغییر اجتماعی که این قیود بازدارنده خیانت را سست کند، احتمالاً تعداد خائنان را افزایش می دهد. کمرنگ شدن ارزشهای اخلاقی و اعتماد اجتماعی در هر کشوری، یکی از دلایل بروز خیانت است. همچنین تغییرات اقتصادی که رابطه بلند مدت کارمند – کارفرما را تضعیف کنند، تاثیر منفی بر وفاداری دارند. هرگونه نابرابری سبب بروز نارضایتی می شود و افکار فرد دال بر استحقاق رفتار بهتر می تواند برای توجیه رفتار غیرقانونی مورد استفاده قرار گیرد یا ممکن است موانع موجود در راه بروز رفتار غیرقانونی را سست کند. وقتی افراد احساس می کنند که کارفرمایشان به آن ها خیانت کرده، خیانت کردن آن ها نیز در مقابل راحت تر می شود. توجیه عام افراد در این موارد عبارتند از: «حقشان است، تقصیر خودشان بود، من فقط تلافی کردم، اگر به من نارو نمی زدند من هم این کار را با آن ها نمی کردم و…». همچنین ترس از اینکه هر لحظه ممکن است داغ و لکه ننگی بر پیشانی فرد زده شود یا نامیدن خود به عنوان یک خائن، عامل بازدارنده ای در برابر خیانت است. امروزه بخصوص پس از پایان جنگ سرد، برای برخی از افراد، فروش اطلاعات به عنوان یک مساله تجاری صرف توجیه می شود و نه یک اقدام فجیع که حیات کشور را در معرض خطر قرار می دهد. به ویژه اگر جاسوسی برای یک کشور دوست و هم پیمان باشد. همچنین باید یادآور شد که اگرچه بسیاری از افراد جامعه، شریف بوده و به قانون احترام می گذارند، ولی عده ای از ترس تنبیه و مجازات از قانون تبعیت می کنند. ترس از دستگیر شدن و مجازات، مانع مهمی بر سر راه جاسوسی است. ضمن اینکه این عامل در دهه های اخیر تغییر زیادی نکرده است.

ادامه دارد…

برگرفته از:وزارت اطلاعات