صالحی در چهارمین جشنواره تجلیل از خبرنگاران حوزه ایثار و شهادت:

هویت یابی از کارکردهای پر اهمیت رسانه است

به گزارش نویدتهران،وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با تاکید بر اینکه در خطر و تهدید فرسایش هویت ملی، دینی و جمعی هستیم، گفت: رسانه ها نقش بسزایی در هویت یابی و حفاظت از این سه هویت و جلوگیری از فرسایش آن ها دارند.
سیدعباس صالحدر این آیین که در حوزه هنری گزار شد، ضمن تبریک روز خبرنگار ادامه داد: خبرنگاران رشته حیات ارتباطی یک جامعه محسوب می شوند و کارکردهای مختلفی از جمله کسب و انتقال اطلاعات، تعامل اجتماعی، فرصت سازی برای تفریح و فراغت و … دارند.

وی با اشاره به نقش هویت یابی رسانه ها به عنوان یکی از کارکردهای آن ها گفت: در عصری به سر می بریم که مخاطرات فرسایش هویت را در اضلاع مختلف پیش رو داریم و هم قدرت های سیاسی و اقتصادی و هم امپراطوری های رسانه ای فرسایش هویت رسانه ای را به وجود می آورند.

صالحی افزود: همچنین خطر فرسایش هویت دینی نیز وجود دارد که باورها، ارزش ها و هنجارها را تحت تاثیر قرار می دهد و این فرسایش دیدنی و حس شدنی است.

وی تصریح کرد: با خطر فرسایش هویت های جمعی از جمله خانواده، ارتباط فامیلی و بستگان و قومیت ها نیز روبرو هستیم و معتقدیم سه فرسایش ملی، دینی و جمعی کم خطرتر از فرسایش خاک نیست. اگر فرسایش خاک به ناباروری زمین منتهی می شود، فرسایش هویت به ناباروری سرزمین انسانی می انجامد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: اگر رسانه ها می خواهند به کارکرد اجتماعی خود تعلق جدی تری داشته باشند، باید این نوع فرسایش ها را جدی تر بگیرند. البته یکی از مقوله هایی که می تواند صیانت هویتی را به دنبال داشته باشد و مانع فرسایش هویتی شود، فرهنگ احسان، ایثار و شهادت است.

وی تصریح کرد: این سه واژه می تواند در حفظ هویت ملی، دینی و جمعی موثر باشند. در بخش هویت ملی همه می دانیم اگر ایران هزاران سال پابرجا مانده است با توجه به اینکه کشوری با اقلیم پرخطر است و در چهار راه تاریخی بوده و همیشه به آن هجوم برده شده است، دلیل آن وجود فرهنگ احسان، ایثار و شهادت است.

صالحی اظهار داشت: مردم ایران در اقلیمی پرخطر و دشمنانی پرخطرتر، با اتکا به این سه مفهوم سرزمین خود را در دوره های مختلف تاریخی حفظ کرده اند.

وی گفت: اگر اکنون خانواده ها در معرض فروپاشی و اتفاقات تلخ قرار دارند، به این موضوع برمی گردد که نتوانسته ایم بذر احسان و ایثار را پرورش دهیم.

وی با اشاره به تاریخ اسلام ادامه داد: تمدن اسلامی و تاریخ اسلامی نیز در کنار سه مفهوم احسان، ایثار و شهادت از یک بذر به درختی تنومند تبدیل شده است.

صالحی با تاکید بر اینکه در هویت های جمعی در معرض تهدید هستیم، گفت: فردگرایی، خود بزرگ پنداری، دور زدن منافع جمعی و … جز با مفاهیم احسان و از خودگذشتگی مهار نمی شوند.

وی افزود: پاسداری و صیانت از احسان، ایثار و شهادت به عنوان کانون هویت های سه گانه می تواند بر عهده رسانه باشد و رسانه ها به گونه ای باید عمل کنند که این مفاهیم در جان مردمان بنشیند چراکه این مفاهیم می تواند مانع از فرسایش هویت های ملی، دینی و جمعی شود.