به بزرگي ۳.۷ریشتر؛

استان خراسان رضوي لرزید

به گزارش نویدتهران،زلزله ای به بزرگي ۳.۷ریشتر؛استان خراسان رضوي  را لرزاند.
گزارش اوليه زلزله

بزرگي ۳.۷

استان خراسان رضوي
يكشنبه، 7 خرداد 1396 در 10:22:49

تاريخ وقوع زلزله:
يكشنبه، 7 خرداد 1396 در 10:22:49
(وقت محلي – تهران)

2017-05-28 05:52:49
(UTC)

بزرگي زلزله:
۳.۷

نوع بزرگي:
MN

موقعيت رومركز زلزله: ۳۵.۷۴ شمالي و ۶۰.۵۴ شرقي
عمق: ۶ كيلومتر
عدم قطعيت مكاني: ۲.۶۱+/- كيلومتر در جهت شمالي – جنوبي
۹.۹۹+/- كيلومتر در جهت شرقي – غربي
منطقه:
استان خراسان رضوي

فاصله‌ها:
41 كيلومتري سفيد سنگ، خراسان رضوي
41 كيلومتري نصراباد، خراسان رضوي
46 كيلومتري مزدآوند، خراسان رضوي