بررسی عملکرد مقایسه ای سازمان خصوصی سازی؛

۶۶ درصد واگذاری‌های دولت یازدهم به بخش خصوصی رسید

به گزارش نویدتهران،از مجموع واگذاری های انجام شده در دولت یازدهم، ۶۶ درصد واگذاری ها به بخش خصوصی واقعی رسیده است.

بررسی عملکرد مقایسه ای سازمان خصوصی سازی بر اساس ماهیت خریداران در دولت یازدهم نسبت به دولت های گذشته نشان می دهد سهم بخش خصوصی واقعی از سال ۸۰ تا پایان شهریورماه ۹۲، بالغ بر ۱۸۵ هزار و ۲۶۴ میلیارد ریال معادل ۱۸ درصد بوده است که این آمار در دولت یازدهم ۸۷ هزار و ۸۱ میلیارد ریال معادل ۶۶ درصد را شامل می شود.
همچنین سهم سهام عدالت از واگذاری دولت های قبلی ۲۶۶ هزار و ۲۱۰ میلیارد ریال معادل ۲۶ درصد بوده است که این آمار برای دولت یازدهم ۲۵۷۳ میلیارد ریال معادل ۲ درصد برآورد می شود.
این گزارش می افزاید: از سال ۸۰ تا پایان شهریور ۹۲، بالغ بر ۱۵۶ هزار و ۵۷۷ میلیارد ریال معادل ۱۶ درصد کل واگذاری ها بابت انتقال مستقیم به طلبکاران بوده است که این آمار در دولت یازدهم ۲۶ هزار و ۳۰۲ میلیارد ریال معادل ۲۰ درصد کل واگذاری ها را شامل می شود. (با این توضیح که تمامی رددیون های انجام شده در این دوره مربوط به قطعی شدن قراردادهای رددیونی بوده است که در دولتهای گذشته مصوب هیات وزیران گرفته اند).
افزون بر این از سال ۸۰ تا پایان شهریور ۹۲، بالغ بر ۳۹۷ هزار و ۵۰۹ میلیارد ریال معادل ۴۰ درصد کل واگذاری ها به نهادهای نظامی، نهاد های عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و … بوده است که این آمار در دولت یازدهم ۱۶ هزار و ۷۹۸ میلیارد ریال معادل ۱۲ درصد بوده است.
گفتنی است از سال ۸۰ تا پایان شهریور ۹۲، بالغ بر ۱۰۰۵ هزار و ۵۶۰ میلیارد ریال واگذاری صورت گرفته که این آمار در دوره فعالیت دولت یازدهم ۱۳۲ هزار و ۷۵۴ میلیارد ریال بوده است.