قاسمی:

ولیعهد ماجراجوی سعودی به سرنوشت محتوم دیکتاتورهای معروف منطقه بیاندیشد

به گزارش نویدتهران،بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به سخنان اخير وليعهد سعودی درباره مقامات كشورمان اظهار داشت: رفتارها و اظهارات ناپخته، ناسنجيده و سخيف وليعهد سعودی باعث شده است كسی در جهان و عرصه بين الملل اعتباری برای اينگونه سخنان وی قائل نشود.

قاسمی افزود: اشتباهات وليعهد ماجراجوی سعودی كه تازه ترین مورد آن رسوايی مداخله در امور داخلی لبنان بود، هم پيمانان سنتی عربستان را نيز به زحمت و تكاپو انداخته است.

سخنگوی وزارت امور خارجه در پایان تصریح کرد: به ايشان اكيدا توصيه می كنيم اينک كه به فكر الگو برداری از مشی و رفتار ديكتاتور های معروف منطقه افتاده است، اندكی تامل و تفكر نموده و قدری هم به سرنوشت محتوم آنها در ساليان اخير بيانديشد.