یادمان باشد که ما خون داده ایم(قسمت دوم)؛

وصیت نامه شهید عبدالحمیدجمالی (۱۳۶۵-۱۳۴۷بوانات)

به گزارش نویدتهران، وصیت نامه و دل نوشته های شهدا چراغ راه ما بوده وعمل به آن درتمام لحظات بر بصیرت وآگاهی ما می افزاید.
بخشی از وصیت نامه شهید عبدالحمیدجمالی رامرور می کنیم:
«ازجوانان می خواهم که بی تفاوت نباشندوهمیشه درصحنه حضورداشته باشندوباتمام قدرت درمقابل منافقین بایستند.سعی کنیدکه دشمن درمیان شماتفرقه نیندازد؛زیراتفرقه باعث شکست انقلاب میشود.»
برگرفته از:گزیده موضوعی وصیت نامه شهدا-دفترهشتم-زهرامولایی