یادمان باشد که ما خون داده ایم(قسمت سوم)؛

وصیت نامه شهید رجب علی امیری (۱۳۴۴-۱۳۶۱شاهرود)

به گزارش نویدتهران، وصیت نامه و دل نوشته های شهدا چراغ راه ما بوده وعمل به آن درتمام لحظات بر بصیرت وآگاهی ما می افزاید.
بخشی از وصیت نامه شهید رجب علی امیری رامرور می کنیم:
«یک وصیت به ملت عزیزم دارم وآن این است که ملت قهرمان وشهیدپرور ایران،مبادا امام بزرگواررا تنها بگذارند.مباداازولایت فقیه دوری کنید.بایدراه شهیدان عزیزمان راادامه دهید ونگذارید این سرسپردگان آمریکا،میان شما وروحانیون مبارز تفرقه وجدایی بیاندازند.شمابایدبرادریکدیگرباشیدوازولایت فقیه حمایت کنید ودشمنان راسرکوب نمایید.»
برگرفته از:گزیده موضوعی وصیت نامه شهدا-دفترهشتم-زهرامولایی