یادمان باشد که ما خون داده ایم(قسمت اول)؛

وصیت نامه شهید حسن ابوالحسنی(۱۳۶۱-۱۳۴۰ اصفهان)

به گزارش نویدتهران، وصیت نامه و دل نوشته های شهدا چراغ راه ما بوده وعمل به آن درتمام لحظات بر بصیرت وآگاهی ما می افزاید.
بخشی از وصیت نامه شهید حسن ابوالحسنی رامرور می کنیم:
«فقط خواهش من اینست که شماملت شهیدپرور گوش به فرامین رهبرکبیرانقلاب بدهیدتاتفرقه ازمیان شمارخت بربندد واتحادجایگزین آن گردد و امیدوارم که خدای تبارک وتعالی همه ماراهدایت فرماید.»
برگرفته از:گزیده موضوعی وصیت نامه شهدا-دفترهشتم-زهرامولایی