یادمان باشد که ما خون داده ایم(قسمت پنجم)؛

وصیت نامه شهیدمیرزا رضا بیگلری(۱۳34-۱۳62همدان)

به گزارش نویدتهران، وصیت نامه و دل نوشته های شهدا چراغ راه ما بوده وعمل به آن درتمام لحظات بر بصیرت وآگاهی ما می افزاید.
بخشی از وصیت نامه شهید میرزا رضا بیگلری رامرور می کنیم:
«ماهنوزامام راخوب نشناختیم وقدراین امام بزرگواررانمی دانیم.دشمنان، امام راخوب می شناسندومی دانندکه امام باتمام مستکبرین وظالمین،مخالف است.بدین جهت هم جنگ راشروع کردندکه بلکه تفرقه بین ما وامام بیندازند ویا خدای نکرده،خط امام راازبین ببرند،الحمدلله که نتوانستند.»
برگرفته از:گزیده موضوعی وصیت نامه شهدا-دفترهشتم-زهرامولایی