سلمان خدادادی:

وزارتخانه گردشگری تشکیل شود/ میراث فرهنگی و صنایع دستی به صورت سازمان باقی بمانند

به گزارش نویدتهران،رئیس کمیسیون ویژه طرح تبدیل سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به وزارتخانه معتقد است بهتر بود گردشگری وزارتخانه شود اما میراث فرهنگی و صنایع دستی به صورت سازمان باقی بمانند.
سلمان خدادادی با اشاره لزوم تبدیل سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به وزارتخانه، گفت: تعداد بسیاری از نمایندگان مجلس در طرحی خواستار تبدیل سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به وزارتخانه شدند و بنا به اهمیت موضوع کمیسیون مشترک در این زمینه تشکیل شد.

نماینده مردم ملکان در مجلس شورای اسلامی، افزود: اعضای کمیسیون فرهنگی که در کمیسیون مشترک عضو هستند به دنبال تصویب هر چه سریعتر این طرح بودند؛ اگرچه این طرح می‌توانست گام مثبتی برای توسعه صنعت گردشگری باشد اما هنوز احتیاج به چکش‌کاری بیشتر دارد تا بتواند به اهداف خود که حمایت از این صنعت است، دست یابد.

وی خاطرنشان کرد: تغییر نام سازمان به وزارتخانه به تنهایی نمی‌تواند برای توسعه گردشگری کاری از پیش برد؛ بهتر بود گردشگری به عنوان وزارتخانه‌ای مجزا در نظر گرفته شود و میراث فرهنگی و صنایع دستی به صورت سازمان باقی می‌ماند زیرا در این صورت گردشگری کشور می‌توانست پیشرفت کند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس افزود: کمیسیون مشترک نتوانست هدف اصلی وزارتخانه پیشنهادی را تعریف کند و مشخص نیست که اساس حمایت بیشتر از گردشگری است یا میراث فرهنگی یا صنایع دستی.

وی بیان کرد: صنعت گردشگری مورد توجه بسیاری از کشورهاست؛ به طورمثال درآمدی که کشور ترکیه از این صنعت به دست می‌آورد از درآمد فروش نفت در کشور ما بیشتر است بنابراین نیاز است که کشور ما نیز به این موضوع به صورت ویژه توجه کند.

رئیس کمیسیون ویژه طرح تبدیل سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به وزارتخانه در پایان افزود: کمیسیون مشترک با تشکیل 11 جلسه با حضور اعضا و تشکل‌های مردمی و بررسی بسیار طرح تبدیل سازمان سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به وزارتخانه را مصوب کرد.