نامه معاون درمان وزارت بهداشت به دانشگاه های علوم پزشکی؛

هیچ شرکتی برای آموزش دوره های اعتباربخشی بیمارستانی، مجوز و تاییدیه ای از وزارت بهداشت ندارد

به گزارش نویدتهران،معاون درمان وزارت بهداشت در نامه ای به معاونین درمان دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی سراسر کشور با اشاره به گزارشات واصله از برخی دانشگاه ها در زمینه فعالیت تعدادی از شرکت های خصوصی در قالب آموزش و یا ارائه مشاوره در خصوص استانداردهای اعتباربخشی ادواری و جامع بیمارستانی، توضیحاتی ارائه کرد.

متن این نامه به شرح زیر است:

معاونین محترم درمان دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

با توجه به گزارشات واصله از برخی دانشگاه های علوم پزشکی کشور در زمینه فعالیت تعدادی از شرکت های خصوصی در قالب آموزش و یا ارائه مشاوره در خصوص استاندارد های اعتبار بخشی ادواری و جامع بیمارستانی به استحضار می رساند:
بر اساس تبصره 1و 2 ماده 9 مصوبه شماره 513 مورخ 20/12/1381 شورای عالی انقلاب فرهنگی و بازگشت به بخشنامه معاون محترم آموزشی به شماره 1610 مورخ 11/4/1399، موسسات و اشخاص برای هر گونه فعالیت آموزشی حضوری و مجازی بر حسب موضوع باید از واحد های مرتبط در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مجوز های لازم را اخذ نموده و بارعایت ضوابط، مجاز به فعالیت آموزشی در حیطه مجوز اخذ شده می باشند، بدیهی است نظارت بر حسن اجرای ضوابط بر عهده واحد صادر کننده مجوز می باشد.

لازم به یادآوری است با توجه به اتمام دوره چهارم اعتبار بخشی بیمارستان ها ی کشور، طبق روال دوره های گذشته و منطبق بر نیاز سنجی های آموزشی انجام شده، برگزاری دوره های آموزشی در حال انجام می باشد. لذا از آنجا که این شرکت ها / افراد هیچ گونه وابستگی با این مرکز نداشته و تا کنون هیچ شرکتی در خصوص آموزش از وزارت متبوع مجوز و تاییده دریافت نکرده است، دوره های مذکور تحت هر عنوان مشاوره/ برگزاری کلاس های آموزشی (به صورت حضوری/ مجازی) که بعضا اهداف و فعالیت های آن ها نیز در راستا و منطبق با سیاست های این مرکز نمی باشند، مورد تایید نبوده و گواهی های صادره آن ها نیز در روند دوره های آموزشی اعتبار بخشی ملاک نخواهد بود، لذا خواهشمند است ضمن اطلاع به تمامی بیمارستان های تحت پوشش آن دانشگاه در صورت مشاهده موارد فوق الذکر مراتب، جهت پیگیری و برخورد قانونی به این مرکز اعلام گردد.