وزیر امور خارجه در توئیت نوشت؛

نمایش مضحک تولید مدرک علیه ایران

به گزارش نویدتهران، وزیر امور خارجه در خصوص نمایش مضحک تولید مدرک علیه ایران درتوئیت خودنوشت:مدتی قبل، آمریکا یک موشک ایرانی ارائه شده توسط سعودی ها را نمایش داد. باید به آنها گفته شده باشد موشکی که در آسمان توسط پاتریوت نابود شده کاملا سالم به زمین فرود نمی‌آید. لذا این بار قطعاتی از موشک را نشان دادند ولی با آرم مؤسسه استاندارد ایران که ما روی بسته‌های غذایی بکار می‌بریم. دوباره تلاش کنید مدرک تولید کنید!