عصر امروز برگزارشد؛

نشست سه جانبه هیاتهای ایران، ترکیه و روسیه در آستانه 7

به گزارش نویدتهران،حسین جابری انصاری معاون وزیر امور خارجه و مذاکره کننده ارشد ایران در روند آستانه که در راس هیاتی برای شرکت در هفتمین نشست بین المللی سوریه در آستانه پایتخت قزاقستان حضور دارد، عصر امروز در نخستین نشست سه جانبه هیاتهای کشورهای ضامن آتش بس در سوریه مشارکت کرد.

در این نشست جابری انصاری، لاورنتیف و اونال مذاکره کنندگان ارشد سه کشور ایران، روسیه و ترکیه به تبادل نظر درباره اسناد مورد بحث در این دور از نشستهای آستانه پرداختند. سند مین زدایی با اهداف انسان دوستانه و حفظ اماکن میراث فرهنگی سوریه، و همچنین سند تبادل دستگیرشدگان، ربوده شدگان و اجساد کشته شدگان از جمله اسناد مورد بحث در این دور از مذاکرات هستند که گفتگو درباره آن میان سه کشور ضامن آستانه و هیاتهای اعزامی از سوی دولت و معارضه سوریه ادامه دارد.