قالیباف در نطق پیش از دستور:

نامزدها از تخریب یکدیگر بپرهیزند


به گزارش نویدتهران،رئیس مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه مشارکت پایین هیچ برنده‌ای ندارد و مردم از حق خود برای ریل‌گذاری دستگاه اجرایی کشور استفاده کنند ، گفت: امروز فرصت مناسبی است که همه ما با هر سلیقه و جناح بندی سیاسی و با هر عقیده و نگرشی دست به دست هم دهیم تا به فرموده رهبر انقلاب، ایرانی قوی را بسازیم.

محمدباقر قالیباف در نشست علنی  مجلس شورای اسلامی در نطق پیش از دستور، ضمن اشاره به اینکه رژیمِ صهیونیستی شرِّ اعظم و لکه ننگِ کارنامه مستکبرانِ جهان است، گفت: این رژیمِ نامشروع و جنایتکار تعدی به حقوقِ مردمِ مظلومِ فلسطین را به بالاترین حد رسانده است و با هدفِ نسل‌کشیِ مردمِ فلسطین به تداومِ عملیات در منطقه شیخ جراح ادامه می‌دهد و مردمِ بی‌دفاع و مناطقِ مسکونی را مستقیماً هدفِ بی‌رحمانه‌ترین حملات قرار داده است.

وی ادامه داد: جنایت‌هایِ بی‌رحمانه اخیرِ این رژیمِ غاصب را قویاً محکوم می‌کنیم، قلبِ اسلام برایِ فلسطین می‌تپد و امتِ اسلامی و جریانِ مقاومت با قدرت و اعتماد بنفس و تا پایِ جان بر سرِ آرمانِ فلسطین ایستاده ‌اند و غاصبانِ جنایتکارِ صهیونیست را به سزایِ عملِ خود خواهند رساند. از مقاومت و ایستادگیِ همه طرف‌ها در داخلِ فلسطین و خیزشِ مردمی درونِ سرزمین‌هایِ اشغالی استقبال می‌کنیم و حامیِ هر اقدامی برایِ متوقف کردن ِماشینِ جنایتِ صهیونیستی خواهیم بود.

رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید براینکه تا غیرت، شجاعت و شرف در رگِ جوانانِ مسلمان جاری است مردمِ فلسطین حتی یک لحظه تنها نخواهند بود و طرح‌هایِ بی‌حاصلی چون معامله قرن با وادادگیِ برخی سرانِ عرب به هیچ نتیجه‌ای نخواهد رسید، تصریح کرد: ضروری است تمامیِ رهبرانِ منطقه هر چه سریعتر به یاریِ نیروهایِ مقاومت بشتابند و مانع از نسل‌کشیِ مردمِ مظلومِ فلسطین شوند.

قالیباف در ادامه با بیان اینکه موضوعِ مهمِ دیگرِ این روزها بحثِ انتخاباتِ ریاستِ جمهوری است که با پایان یافتنِ ثبت نامِ نامزدها واردِ مرحله جدیِ خود شده است، بیان کرد: تعدادِ زیادِ نامزدها از طیف هایِ سیاسیِ مختلف، نشانگرِ آن است که نخبگانِ سیاسیِ کشور با سلیقه هایِ مختلف هم فرایندِ انتخاباتی در ایران را پذیرفته‌اند و هم جایگاهِ ریاست جمهوری را موثر دانسته و اختیاراتِ کافی برایِ ایجادِ تحول و تغییر برایِ آن قائل هستند.

وی تاکید کرد: حضورِ پرشمارِ نامزدهایِ شاخص، طلیعه امیدوارکننده‌ای برایِ برگزاریِ انتخاباتی پرشور با مشارکتِ بالا محسوب می شود. جدی شدنِ فضایِ رقابتی و مشارکتِ بالای مردم به نفعِ کشور و خواسته تمامِ دلسوزانِ ایرانِ سرافراز است. تبدیلِ این شورِ انتخاباتی به مشارکتِ قطعی در انتخابات در صورتی اتفاق می افتد که نامزدهایِ انتخابات و جریان هایِ وابسته به آنها به این مهم اعتقاد داشته باشند که امید‌آفرینی و ترسیمِ افقِ روشن پیشِ رویِ کشور و ارائه راهکارهایِ عملیاتی برایِ دستیابی به آن امری ضروری برایِ افزایشِ مشارکت در انتخابات است.

رئیس مجلس شورای اسلامی ضمن اشاره به اینکه نامزدهایِ محترمِ این دوره از انتخابات و حامیانِ آنها باید با اهتمامی بیشتر از دوره‌هایِ گذشته در رعایتِ موازینِ شرعی و اخلاقی از تخریبِ یکدیگر و طرحِ ادعاهایِ غیرمنصفانه علیهِ رقیبان با جدیت بپرهیزند، گفت: چرا که این گونه اقدامات در نهایت باعثِ سیاه‌نمایی از وضعیتِ کشور شده و مردم را به غلط نسبتِ به آینده پیش رویِ کشور ناامید می کند.

وی افزود: ملتِ شریفِ ایران خود بهتر از هرکسی می‌داند که قدرت اصلیِ ایرانِ سربلندِ ما در پشتوانه مردمیِ آن است، افزایشِ این قدرتِ مردمی مستقیماً به تامینِ منافعِ ملی در عرصه هایِ مختلفِ بین المللی در برابرِ دشمنانِ مردمِ ایران منجر خواهد شد. مردمِ عزیزِ ما به این مساله توجهِ جدی دارند که رئیس جمهور بعنوانِ عالی ترین مسئولِ اجراییِ کشور مهمترین نقش را در شئونِ مختلفِ زندگیِ آنان ایفا می‌کند و بدیهی است که با توجه به اهمیتِ این مساله استفاده نکردن از ظرفیتِ مشارکت در انتخابات برایِ تاثیرگذاری بر سرنوشتِ خود به منافعِ خودِ مردم در تمامِ گروه هایِ اجتماعی آسیب خواهد رساند.

رئیس دستگاه قانونگذاری کشور تاکید کرد: مشارکتِ پایین هیچ برنده‌ای ندارد، مردم از حقِ خود برایِ ریل‌گذاریِ دستگاهِ اجراییِ کشور استفاده کنند و آینده را با خواست و مشارکتِ خود بسازند. امروز فرصتِ مناسبی است که همه ما با هر سلیقه و جناح بندیِ سیاسی و با هر عقیده و نگرشی دست به دست ِهم دهیم تا به فرموده رهبرِ انقلاب، ایرانی قوی را بسازیم.