دو جلوه عشق خانم معلم، در يك قاب؛

معلم گرگانی، درس ايثار را تمام كرد

به گزارش نویدتهران،خديجه محمودي معلم گرگاني، درس ايثار را به پايان رسانيد.

بر اساس اين گزارش، معلم گرگاني که متاسفانه در روزهاي اخير براثرسانحه تصادف، فرزندش را ازدست داده بود تصمیم گرفت تا با اهداء عضوفرزندش به بیماران نیازمند زندگی بخشد.

در اين گزارش آمده است، خانم محمودي، ديه فرزندش را نيز به زلزله زدگان استان هاي غرب كشور اهدا كرد.