تصویری واقعی و عینی از وضعیت حقوق بشر در آمریکا؛

معرفی کتاب آمریکا، حقوق‌بشر مدعی یا مجرم ؟

به گزارش نویدتهران،از نقاط قوت کتاب پیش رو، این است که علاوه بر اینکه مصادیق و مفاهیم حقوق بشر به زبانی ساده مطرح گردیده است، دسته‌بندی مفاهیم به تفکیک بخش‌ها و بر اساس نسل‌های حقوق بشری (چهار نسل ) صورت گرفته که به درک بهتر مطلب کمک خواهد کرد. همچنین باید اشاره کرد که ارائه آمارهای معتبر در زمینه نقض حقوق بشر، این اثر را از سایرین متمایز می‌نماید. نگارنده معتقد است، این کتاب فرصت مغتنمی است که از طریق آن حوزه‌های در خطر حقوق بشری به صراحت بازگو شود. یکی از مزایای این کتاب برای خواننده، اندیشیدن درباره‌ی وضعیت کشوری که در صدر معیارهای حقوق بشری و آزادی‌های بنیادین قرار دارد، می‌باشد. در واقع بسیاری از خوانندگان شگفت‌زده خواهند شد که چگونه کشوری که در جهان به عنوان آغازگر تفکر لیبرال – دموکراسی شناخته می‌شود، در زمره ناقضین حقوق بشر قرار گرفته است.

مقدمه
امروزه هنجارهای بین‌المللی از جمله هنجارهای حقوق‌بشر بیش از هر چیزی نماینده تفوق غرب و به عنوان یک ایدئولوژی تحمیلی غربی در صحنه جهانی شناخته می‌شود. (که البته این تعریف مناقشات فراوانی در میان فلاسفه حقوق برانگیخته است و نقدهای فلسفی و بنیادین بسیاری بر این رویکرد وارد کرده است.) علاوه بر تفاوت بنیادین در تفسیر حقوق ‌بشر، سیاسی شدن مفهوم و سازوکارهای بین‌المللی حقوق‌ بشر مهم‌ترین چالش حقوق‌ بشر در این دوره می‌باشد. از طرفی حقوق ‌بشر به عنوان بخش عمده‌ای از سیاست قدرت بزرگ‌های که اختیار سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی حقوق‌ بشر را در دست دارند، شناخته می‌شود و از این حقوق برای تنظیم روابط بین دولت‌ها بهره می‌برند و بر مبنای مفاد این اعلامیه‌ها و موازین برای ملت‌ها و فرهنگ‌های دیگر تصمیم‌گیری می‌کنند؛ در حالی که بین این فرهنگ‌ها از یک‌سو و ارزش‌هایی که قدرت‌های بزرگ از آن‌ها جانب‌داری می‌کنند، از سوی دیگر، مغایرت و ناسازگاری وجود دارد که نبردهای فکری، ارزشی و هویتی گسترده‌ای را به راه انداخته است. بنابراین بر اساس رویکرد واقع‌گرایی عملکرد قدرت‌ها از جمله ایالات متحده در حوزه حقوق ‌بشر مستقیماً درگیر قدرت و منافع ملی و در نظر گرفتن شرایط و متقضیات هر لحظه و هزینه – فایده است. از این‌ رو است که کشورها همواره بنابر
اصل مصلحت سود و زیان منافع ملی خود پیروی می‌کنند.
شناخت دیدگاه‌های امریکا در مورد مسائل گوناگون جهانی از جمله مقوله حقوق‌ بشر از اهمیت بسزایی برخوردار است. سؤال مطرح شده این است که با توجه به اینکه رعایت ارزش‌ها و هنجارهای حقوق‌ بشری مکرراً از سوی آمریکا اعلام می‌شود (کشورهای غیرغربی به نقض حقوق‌ بشر متهم می‌شوند.) رهبران سیاسی این کشور چه رویکردی در جامعه داخلی و بین‌المللی در حوزه حقوق‌بشر دارند؟ پژوهش مذکور با رویکرد نوین به ارزیابی میزان رعایت موازین حقوق ‌بشری توسط آمریکا در عرصه داخلی و جهانی پرداخته است و موارد نقض حقوق ‌بشر این کشور را با نگاهی جدید و در قالب چهار نسل حقوق بشری ارائه می‌نماید.
نگاه اجمالی به بخش های کتاب
کتاب مذکور دارای یک مقدمه ، پنج فصل و همراه با پنج پیوست می باشد. پس از ارائه رهیافت نظری در فصل اول ،درادامه مصادیق نقض های حقوق بشر آمریکا به تفکیک نسل بندی ها بیان می گردد:
-شرحی بر نسل اول حقوق بشر
مقصود از نسل اول حقوق بشر انواع آزادی‌هایی است که امروزه آن‌ها را در قالب حقوق مدنی و سیاسی مطرح می‌کنند. از نگاه تاریخی این حقوق که پس از جنگ جهانی دوم و با شکل‌گیری سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته شد و در زمره‌ی اسناد بین‌المللی، مورد تأیید و پذیرش کشورها و بازیگران عرصه‌ی بین‌المللی قرار گرفت؛ تحت عنوان نسل اول از حقوق بشر ذکر می‌کنند. به عبارت دیگر نسل اول حقوق بشر عبارت است از حقوق مدنی و سیاسی که این حقوق در مفاد 2 و 21 اعلامیه‌ جهانی حقوق بشر مورد تصریح قرار گرفته است.
نقض حقوق بشر آمریکا بر اساس نسل اول حقوق بشر : (حقوق مدنی- سیاسی) در فصل دوم کتاب بدین شرح مورد بررسی قرار گرفته است :
الف -نقض حق حیات و امنیت
ب- نقض حریم خصوصی
ج -نقض حقوق اقلیت‌ها (تبعیض نژادی و اسلام‌هراسی)
د – افزایش مجازات اعدام
و – نقض حقوق زندانیان درآمریکا
ه – نقض آزادی بیان
ی- تامین امنیت شهروندان ( خشونت پلیس)

– شرحی بر نسل دو حقوق بشر
نسل دوم حقوق بشر، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. قواعد طبقه‌بندی شده در این نسل از جمله حقوقی هستند که از نظر قانون‌گذاری و کدگذاری، همزمان با قواعد نسل اول پدید آمدند، اما شناسایی آن به لحاظ فلسفی و نظری پس از حقوق مدنی و سیاسی است. برخی از این حقوق عبارتند از کار، تأمین اجتماع، سطح مناسب زندگی، رفاه، حق مشارکت در زندگی ف
رهنگی و… که در اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است.
نقض حقوق بشر آمریکا بر اساس نسل دوم حقوق بشر:
(اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی) در قالب فصل سوم کتاب ارائه شده است :
الف- مشارکت سیاسی – اجتماعی شهروندان
ب-نقض حقوق اقتصادی و فقر
ج-نقض حقوق مهاجران
د- نقض حقوق پناهجویان
ه- سیستم قضایی آمریکا
و-نقض حقوق کودکان
ز – نقض حقوق زنان

-شرحی بر نسل سوم حقوق بشر
حق‌های نسل اول و دوم فردی هستند، حال آنکه حق‌های نسل سوم گروهی و جمعی‌اند در پاسخ به تعاملات و وابستگی‌های متقابل جهانی شکل گرفته‌اند، یعنی در مقابل حق‌های نسل اول و دوم که بر مصالح و منافع فردی تکیه دارند، حق‌های نسل سوم بر مصالح جمعی اصرار می‌ورزند. در واقع، حقوق بشر به مجموعه حق‌هایی اطلاق می‌شود که مستقیم یا غیرمستقیم بر همه انسان‌ها و حتی نسل‌های آینده تأثیر می‌گذارد. تحقق آن‌ها سود همگان و نقض آن‌ها زیان همگان را در پی خواهد داشت.
نقض حقوق بشر آمریکا بر اساس نسل سوم حقوق بشر: (نقص صلح در عرصه بین الملل) در فصل چهارم کتاب مورد ارزیابی قرار گرفته است :
الف – تجاو‌ز نظامی
1. نقض حقوق بشر در سوریه
2. نقض حقوق بشر در عراق
3. نقض حقوق بشر در افغانستان
4.نقض حقوق بشر در یمن
5. نقض حقوق بشر در فلسطین
ب – نقض موازین بین‌المللی حقوق بشر
ج- حمایت از گروه های تروریستی
د- به کارگیری سلاح شیمیایی توسط آمریکا
و- فروش سلاح و مسئولیت بین‌المللی آمریکا
ه-استفاده از هواپیمای بدون سر نشین
ز- نظامی گری و کشتار دربخش های مختلف جهان
ح-پشتیبانی دیکتاتوری و تضیع حقوق بشر

-شرحی بر نسل چهارم حقوق بشر
حقوق نسل چهارم ، حقوقی که باید از حیثیت و کرامت انسانی در مقابل سوءاستفاده از علم دفاع کند. در این خصوص آمریکا نقض های گستردهای از جمله افشای اطلاعات محرمانه و شنود مکالمات مقامات، جاسوسی توسط ماهواره ها، دسترسی به اطلاعات کاربران شبکه های اجتماعی مجازی و … از طریق تکنولوژی صورت داده است که در این باره نیاز به بررسی های جامع تری می باشد.

لازم به ذکر است با توجه به اهمیت نقض‌هایی که علیه حقوق مردم ایران بویژه در دوران جمهوری اسلامی صورت گرفته (که در نسل سوم حقوق بشر جای می‌گیرد) به این مبحث به صورت جداگانه در فصل پنجم پرداخته شده است :

الف – کودتای 28 مردادماه 1328

ب- مشارکت آمریکا در جنگ تحمیلی

ج-حمایت آمریکا از تروریسم و سازمان
تروریستی منافقین (مجاهدین خلق)

د – تحریم های یکجانبه و نقض حقوق بشر

و- جنگ روانی علیه ایران

پیوست ها

پیوست شماره 1 : فهرست جنایت‌های آمریکا در سراسر جهان (از 1650 تا 1900 میلادی) در این بخش به مداخلات نظامی آمریکا به ترتیب سال پرداخته شده است که بیش از 80 مورد حمله نظامی تنها بین سال های مذکور می باشد.
پیوست شماره 2: فهرست جنایت‌های آمریکا در سراسر جهان ( از سال 1900 تا کنون) در ادامه بخش پیشین جنایت های آمریکا تا سال 2018 مورد ارزیابی قرار گرفته است که نزدیک به 70 مورد می باشد.
پیوست شماره 3 : فهرستی از مداخلات آمریکا در 62 کودتا مهم در جهان را در قالب جدول ارائه می دهد.
پیوست شماره 4 : در این بخش جنایات آمریکا در جهان بر اساس تعداد کشته شدگان نظامی و غیر نظامی مورد ارزیابی قرار گرفته است .
پیوست شماره 5 : مهمترین بخش پیوست ها موارد جنایات آمریکا را در ایران با ارائه آمار کشته شدگان نظامی و غیر نظامی می باشد:

و در انتها نیز این نتیجه حادث می شود که آمریکایی‌ها در همه این سال‌ها به صورت گزینشی و با استاندارد دوگانه نسبت به حقوق بشر عمل کرده‌اند و هرجا که لازم دانسته‌اند از حقوق بشر به عنوان ابزاری سیاسی برای وارد کردن فشار به کشورهای مخالف خود استفاده کرده‌اند. در حقیقت مفاهیم حقوق بشر، آزادی، عدالت و دموکراسی از دیرباز مورد توجه قرارگرفته‌اند و قدرت‌های بزرگ برای توجیه خواسته‌های سیاسی خویش از آن بسیار بهره جسته‌اند. این بهره‌وری به همین رویه، هم اکنون نیز دوام دارد و آمریکا هم اینک سردمدار این رویه به حساب می‌آید.

در تلاش هستیم در آینده نزدیک، نسخه ای از این کتاب جهت استفاده مخاطبان، از طریق رسانه ها منتشر شود. امید است که این اثر بتواند در جهت آگاهی‌بخشی مخاطبان مؤثر واقع شود.