دادستان تهران:

مطالبه گري از دستگاه هاي دولتي و خصوصي يک ضرورت است

%d8%ac%d8%b9%d9%81%d8%b1%db%8c

دادستان تهران بر لزوم اتخاذ سياست هاي پيشگيرانه در راستاي مواجه با پديده بدپوششي تأکيد کرد و گفت: سياست مطالبه گري از دستگاه هاي دولتي و خصوصي يک ضرورت است.

دکتر ” دولت آبادي” در نشست تخصصي روساي پليس اماکن عمومي ناجا، تأمين امنيت اجتماعي را مهم ترين شعار و ا قدام اساسي پليس عنوان کرد و اظهار داشت: تامين امنيت عمومي در حوزه هاي اجتماعي يکي از مهمترين اهداف جمهوري اسلامي ايران بوده که در تحقق اين امر تلاش هاي بسياري انجام شده است.
به گزارش نوید تهران وبه نقل ازپلیس،وي به اختلاف نظر صاحب نظران و نيز اشتراکات ميان آنها در موضوعاتي نظير نحوه پوشش ، لباس و … اشاره کرد و گفت: آنچه که حوزه اجتماعي به آن توجه دارد در کليه نظام هاي سياسي نيز مورد توجه پليس است.
دادستان تهران موضوع پوشش و وضعيت اماکن را يکي از زيرمجموعه هاي مهم امنيت اجتماعي نام برد و افزود: نظام هاي سکولار معتقدند بحث پوشش ظاهري امري خصوصي است و افراد جامعه مي توانند هر گونه که تمايل دارند لباس بپوشند، اين نظام ها هيچ گونه مشکلي در بحث پوشش ندارند مگر اينکه کسي در حوزه حقوقي بخواهد مشکلي در سطح جامعه ايجاد کند اما در نظام هاي ديني از جمله جمهوري اسلامي ايران نظم عمومي از مصاديق ارزش ها تلقي شده به گونه اي که افراد ساکن در اين نظام اگر به ارزش هاي ديني معتقد نباشند ، مکلف هستند در مرآب و منظر عمومي حقوق اجتماعي را رعايت کنند.
دولت آبادي خاطرنشان کرد: در حوزه پوشش و نيز وضعيت شهرها برخي تلاش مي کنند که وضع را از حالت عادي خارج کنند به نحوي که در اين حوزه سرمايه گذاري کردند؛ يکي از دغدغه هاي پليس ، حفظ ظاهر شهرها از لحاظ عفت عمومي، رعايت موازين در نوع عرضه کالا و … است که به لحاظ نظام ديني نمي توانيم در اين رابطه بي توجه باشيم.
وي با بيان اينکه نمي توان موضوع پوشش و وضعيت ظاهر شهر ها را از هم جدا کرد، گفت: در راستاي ترويج سبک پوشش اسلامي ايراني صرفا به کارگيري رويکردهاي سلبي و يا ارشادي مناسب نمي باشد و بايد سياست هاي درست را منطبق بر نيازهاي جامعه به کارگرفت.
اين مقام مسئول ادامه داد:در سياست هاي سلبي و ارشادي مهمترين امر مورد غفلت قرار گرفته، حوزه ارزشي است زيرا در اين حوزه آنچه که تاثير گذار است، تفکرات انسان ها مي باشد، در صورتي که ديدگاه و نگرش ها تغيير نکند، هيچ تحول و تغييري در افراد رخ نمي دهد.
دادستان تهران بر عدم مطالبه گري دستگاه ها در امر پوشش و حجاب اشاره کرد و گفت: از ميان ۲۶ دستگاه مسئول در حوزه فرهنگ کمترين وظايف متعلق به پليس و دستگاه قضا است اما اين امر بالعکس شده و بيشترين مطالبات در اين حوزه از اين دو دستگاه صورت مي گيرد.
دولت آبادي با بيان اينکه ترويج فرهنگ عفاف و حجاب نيازمند مشارکت همه دستگاه هاي مسئول است، گفت: در رديف بودجه اي ارگان ها براي اين منظور ارقامي مدنظر قرار مي گيرد اما متأسفانه شاهد هستيم که برخي از ارگان ها و سازمانها اراده و اهتمام لازم را در هزينه کرد درست و فرهنگي اين بخش ندارند.
وي تصريح کرد: بايد رويکرد مطالبه گري از دستگاه ها که در حوزه هاي اجتماعي، عهده دار مسئوليت هستند، نهادينه شود لذا بايستي سياست مطالبه گري را بايد به همه دستگاه ها سوق دهيم نه اينکه از خود سلب مسئوليت کنيم.
اين مقام مسئول با بيان اينکه در امر مبارزه با بدپوششي ا تحاديه ها در خط مقدم قرار دارند ، تصريح کرد: هنگامي که اتحاديه ها به فروشگاه هاي عرضه لباس مجوز مي دهند چرا پليس و دستگاه قضا بايد در بحث بدپوشش وارد عمل شوند؛ اتحاديه صادرکننده مجوز براي فعاليت فروشگاه ها بايد مسئول رسيدگي به تخلفات آنها باشند، يعني بايد از ظرفيت و احساس مسئوليت اتحاديه هاي پوشاک در راستاي مبارزه با “بد پوششي ” بهره برد.
وي بر لزوم نظارت جدي بر فعاليت آرايشگاه ها تأکيد و بيان کرد: متأسفانه در برخي موارد شاهد آرايشگاه هاي بدون مجوز هستيم که در طيف هاي مختلف غيرقانوني فعاليت دارند. آيا مسئول نظارت بر فعاليت چنين مراکزي صرفا پليس و دستگاه قضا است؟ سياست مطالبه گري از دستگاه ها اعم از دولتي و غيردولتي يک ضرورت است.
وي بر لزوم اتخاذ رويکردهاي پيشگيرانه و پيشدستانه در مواجه با پديده بدپوششي تأکيد و بيان کرد: متأسفانه در برخي موارد مقابله را محدود به مواقع ضروري مي کنيم که اين روند نتيجه بخش نيست، اعمال سياست هاي راهبردي بايد فرهنگي و اجتماعي باشد و در طول زمان به طور مستمر اجرايي شود.
دادستان با تقدير از اقدامات پليس نظارت بر اماکن عمومي برارتباط دوسويه ميان دستگاه قضا و پليس تأکيد کرد.