روابط عمومی سازمان پزشكي قانوني كشور اعلام کرد؛

مرگ روزانه 41.6 نفر در حوادث رانندگي نوروز امسال

در ايام نوروز امسال (25 اسفند 95 الي 15 فروردين 96) 874 نفر يعني به طور متوسط روزانه 41.6 نفر در حوادث رانندگي كشته شده اند، اين تعداد نسبت به متوسط روزانه ايام مشابه در سال گذشته كه آمار تلفات 48.2 نفر بوده، 13.7 درصد كاهش يافته است.

به گزارش نویدتهران، در اين مدت 73.2 درصد كشته هاي حوادث رانندگي مربوط به جاده‌هاي برون شهري (640 نفر)، 20.3 درصد در راه‌هاي درون شهري (177 نفر)، 6.3 درصد در جاده‌هاي خاكي – روستايي (55 نفر) و محل تصادف دودهم درصد موارد نامعلوم (دو نفر) بوده است.

بر اساس اين گزارش تعداد متوفيان تصادف در جاده هاي برون شهري 8.1 درصد، راه‌هاي درون شهري 18.2 درصد و در جاده هاي خاكي- روستايي 41.8 درصد كاهش يافته است.

بيشترين تلفات در روز 29 اسفند 95

همچنين بيشترين تصادفات منجر به مرگ در روزهاي 29 اسفند (61 نفر)، 26 اسفند (60 نفر) و 30 اسفند (57 نفر) و كمترين تصادفات منجر به مرگ در روزهاي پنجم فروردين (21 نفر) و 15 فروردين (29 نفر) رخ داده است.

بيشترين آمار تلفات در استان فارس

استان‌هاي فارس (78 نفر) و خراسان رضوي (59 نفر) بيشترين و استان‌هاي ايلام (7 نفر) و زنجان، كردستان و اردبيل (هر كدام با 8 نفر) كمترين تعداد كشته هاي ناشي از تصادف را داشته‌اند.

بيشترين درصد افزايش در مرگ‌هاي ناشي از تصادفات مربوط به ايام نوروز امسال نسبت به سال گذشته در استان‌هاي زنجان با 27 درصد و سمنان با 22.4 درصد و بيشترين كاهش مربوط به استان‌هاي يزد با 57.1 درصد و بوشهر با 50.9 درصد بوده است.

بيش از 71 درصد تلفات مرد بودند

اين بررسي نشان مي‌دهد كه 71.9 درصد از كشته هاي ناشي از حوادث رانندگي مرد و 28.1 درصد زن بوده اند.

46 درصد كشته هاي تصادفات نوروزي تحصيلات كمتر از ديپلم داشتند

از لحاظ تحصيلي 24.3 درصد بيسواد، 46.6 درصد داراي تحصيلات كمتر از ديپلم، 14.9 درصد ديپلمه، 11.8 درصد بالاتر از ديپلم و 2.4 درصد نامعلوم بوده است.

35 درصد متوفيات راننده وسيله نقليه / 29 درصد تلفات در گروه سني 30 تا 49 سال

در زمان وقوع حادثه 35.6 درصد از افراد راننده وسيله نقليه، 17.6 درصد عابر پياده و 45.4 درصد سرنشين يا ترك وسيله نقليه بوده اند.

از لحاظ سني 10.8 درصد افراد 10 سال و كمتر، 7.1 درصد 17-11 سال، 25.9 درصد 29-18 سال، 29.8 درصد 49-30 سال و 26.4 درصد كشته هاي تصادفات 50 سال به بالا داشته اند.

42 درصد متوفيات بر اثر برخورد دو وسيله نقليه جان باخته اند

نحوه وقوع تصادف 42.4 درصد از افراد متوفي ناشي از برخورد دو وسيله نقليه، 28.6 درصد واژگوني وسيله نقليه و 17.6 درصد ناشي از برخورد وسيله نقليه به عابر و 9 درصد وسيله نقليه متوفي به شيء ثابت بوده است.

خودرو مورد استفاده 55.4 درصد از افراد متوفي خودرو سواري، 18.1 درصد موتورسيكلت، 4.3 درصد وانت بار، 1.3 درصد اتوبوس و 1.7 درصد كاميون، كاميونت و تريلي بوده، همچنين 17.6 درصد متوفيات عابر و 1.6 درصد ساير موارد گزارش شده است.

بر اساس اين گزارش در مواردي كه فوت متوفي ناشي از برخورد وسايل نقليه به يكديگر بوده، در 57.2 درصد موارد خودروي مقابل با خودروي متوفي خودروي سواري، 12.1درصد وانت بار، 6.1 درصد كاميون، 6.7 درصد تريلي، چهار درصد موتورسيكلت،2.2 درصد كاميونت، 6.6 درصد اتوبوس و 5.1 درصد ساير خودروها بوده است.

ضربه به سر علت اصلي مرگ افراد در حوادث رانندگي

علت اصلي مرگ 49.9 درصد از افراد ضربه به سر، 26.2 درصد شكستگي‌هاي متعدد، 8.1 درصد به دليل خونريزي، 9 درصد به دليل علل اشتراكي و 6.8 درصد به دلايل ديگر بوده است.

محل فوت 53 درصد متوفيات محل حادثه

همچنين محل فوت 53.3 درصد از افراد در محل حادثه، 7.4 درصد حين انتقال به بيمارستان و محل فوت 38 درصد از افراد در بيمارستان بوده است.

نحوه انتقال متوفي در 86.8 درصد موارد توسط آمبولانس، 8.9 درصد به وسيله وسايل نقليه عبوري، سه دهم درصد به وسيله خودروي پليس، 1.3 درصد ساير و در 2.7 درصد موارد نامعلوم بوده است.

آمار تلفات حوادث رانندگي در نوروز 1392 تا 1396