در جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران؛

مخالفت با استعفای شهردار تهران

به گزارش نویدتهران،اعضای شورای اسلامی شهر تهران با استعفای شهردار مخالفت کردند.

در جلسه علنی امروز شورای شهر تهران 16 نفری از اعضا با رفتن محمدعلی نجفی مخالفت کردند و 4 نفر هم رای موافق دادند.