بهرام قاسمی:

متن انتشار یافته از استعفای وزیر امور خارجه مورد تایید نیست

به گزارش نویدتهران،بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به اینکه متن انتشاریافته از استعفای وزیر امور خارجه مورد تایید نیست، گفت: متن انتشار یافته در برخی از رسانه ها تحت عنوان «استعفانامه آقای محمدجواد ظریف خطاب به ریاست جمهوری اسللامی ایران» مورد تایید نمی باشد.

قاسمی افزود: متاسفانه متن انتشاریافته دستکاری شده و ناقص می باشد.