ظهر امروز؛

فيروز آباد درلرستان لرزید

به گزارش نویدتهران،زلزله ای به بزرگی۵.۱ریشتر فيروز آباد در لرستان رالرزاند
گزارش اوليه زلزله
مرکز لرزه‌نگاری کشوری
موسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران

استان لرستان ، بزرگي ۵.۱

تاريخ وقوع زلزله:
چهارشنبه، ۱۷ اريبهشت ۱۳۹۹ در ۱۲:۳۷:۴۹
(وقت محلي – تهران)

۲۰۲۰-۰۵-۰۶ ۰۸:۰۷:۴۹
(UTC)

بزرگي زلزله:
۵.۱

نوع بزرگي:
MN

موقعيت رومركز زلزله: ۳۳.۷۵ شمالي و ۴۸.۰۸ شرقي
عمق: ۷ كيلومتر
عدم قطعيت مكاني: ۱.۷۴+/- كيلومتر در جهت شمالي – جنوبي
۱.۱۱+/- كيلومتر در جهت شرقي – غربي
منطقه:
استان لرستان

فاصله‌ها:
۱۶ كيلومتري فيروز آباد، لرستان
۲۱ كيلومتري الشتر، لرستان
۲۲ كيلومتري سراب دوره، لرستان