دکتر علی محمد آدابی در مراسم بزرگداشت روز پرستار عنوان کرد:

فعالیت بیش از۱۸۰ دانشکده پرستاری، در سطوح مختلف تحصیلی در کشور

به گزارش نویدتهران،رییس سازمان نظام پرستاری در مراسم بزرگداشت روز پرستار یکی از سرمایه های اجتماعی را پرستاری عنوان کرد و گفت: قشر پرستار، قشری فرهیخته و آکادمیک است.

دکتر علی محمد آدابی با اشاره به فعالیت بیش از۱۸۰ دانشکده پرستاری، در سطوح مختلف تحصیلی در کشور، افزود: پرستار با علم و تخصص در کنار پزشک در حال انجام فعالیت است.

رییس سازمان نظام پرستاری با بیان این که پرستار، همواره در کنار پزشک است حتی اگر پزشک، پرستار را تنها بگذارد، افزود: هر از چندگاهی روحیات پرستار ستیزی دیده می شود که البته با همبستگی و تعامل خوب میان وزارت بهداشت و نظام پرستاری، این روحیات تعدیل می شوند.

وی با بیان این که قانون خدمات پرستاری بیش از ده سال است که تصویب شده است ، افزود: متاسفانه هنوز این قانون معطل مانده و قوانین پرستاری نسبت به قوانین دیگر دیرتر اجرا می شود و ضروری است همراه با سایر قوانین اجرا شود.

دکتر آدابی در ادامه افزود: سرمایه اجتماعی چیزی است که باعث همگرایی افراد و ملت در رسیدن به اهداف می شود.

وی با تاکید بر این که اگر اعتماد و اطمینان در جامعه وجود نداشته باشد، جامعه مضطرب خواهد بود، گفت: بنابراین اگر احساس بی عدالتی در جامعه وجود داشته باشد، آن جامعه از میان می رود و باید قدر نظام و جامعه را بدانیم و این امنیت را برای نسل های بعدی به ارمغان بگذاریم.

وی در پایان تاکید کرد: تعامل خوب با وزارت بهداشت باعث می شود که مشکلات پرستاری حل شود و بسیاری از مشکلات نیازی به منابع ندارد بلکه با در اختیار قراردادن برخی از اختیارات به پرستاری، پرستاران می توانند نقش خود و هویتشان را در پرستاری بیش از گذشته در حامعه نشان دهند.