نورعلي عباسپورخبرداد:

فعاليت بيش از 92 هزار انجمن اوليا در مدارس كشور

 

سرپرست دفتر برنامه ريزي انجمن هاي مدارس، آموزش خانواده ومشاوره وزارت آموزش و پرورش از فعاليت بيش از 92 هزار انجمن اوليا در مدارس كشور خبر داد.

صبح امروز نورعلي عباسپور در اولين جشنواره ملي كتاب اوليا و مربيان با اشاره به شعار «پدر و مادر دانا، فرزندان توانا تربيت مي كنند» در سالن كوثر دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه تهران، گفت: انجمن اوليا و مربيان، حوزه متنوعي است و اين امر به نوعي مربوطه به تحول و تغييرات در ابزارها و تكنولوژي است كه به سرعت در حال تحول و تغيير هستند.

به گزارش نویدتهران وبه نقل از مركز روابط عمومي وزارت آموزش وپرورش،عباسپور افزود: اگر بخواهيم جامعه اي توانمند داشته باشيم، ضرورت دارد افرادي توانا پرورش دهيم تا بتوانند تصميمات مناسب اتخاذ كنند.

وي با اشاره به اهميت آموزش خانواده، اظهاركرد: اگر توانمندي اولياي دانش آموزان را ناديده بگيريم ، آسيب هاي اجتماعي روز به روز افزايش خواهد يافت.

سرپرست دفتر بر نامه ريزي انجمن هاي مدارس،آموزش خانواده ومشاوره اوليا تصريح كرد: بيش از 92 هزار مدرسه داراي انجمن اوليا هستند و حدود 800 هزار نفر در اين انجمن ها، عضويت دارن