بهرام قاسمی:

فردی به نام صفراف هیچگاه عضو مذاکره کننده روسیه در خصوص خزر نبوده و ادعاهای او بی اساس و غیر قابل اعتناست

به گزارش نویدتهران،سخنگوی وزارت امور خارجه در خصوص ادعایی که روز گذشته توسط فردی به نام رجب صفراف در یکی از رسانه های فارسی زبان خارجی منتشر شد، اظهار داشت: بررسی سوابق نشان می دهد که ایشان هیچگاه فردی مذاكره كننده از جانب هیات مذاکره کننده روسیه با هيات ايرانی در مذاکرات خزر نبوده است. بدون ترديد سخنان و ادعاهای نامبرده اساسا فاقد هر گونه اعتبار است. ترديدی وجود ندارد كه طرح اين ادعا های بی اساس در اين برهه با اهداف مشخص و هدايت شده از سوی عناصر و مراکز خاص صورت می پذیرد.