اطلاعیه سازمان وظيفه عمومي نيروي انتظامي؛

فراخوان مشمولان کارداني ، ديپلم و زيرديپلم در دي ماه سال ۹۵

%d9%88%d8%b8%db%8c%d9%81%d9%87سازمان وظيفه عمومي نيروي انتظامي در اطلاعيه اي کليه مشمولان کارداني،ديپلم و زير ديپلم داراي برگ آماده به خدمت به تاريخ نوزدهم دي ماه ۱۳۹۵ را به خدمت سربازي فراخواند.

به گزارش نویدتهران،سازمان وظيفه عمومي ناجا ضمن فراخوان كليه مشمولان غايب و غيرغايب متولد ۱۳۵۵ تا پايان دي ماه ۱۳۷۷ براي انجام خدمت دوره ضرورت، طي اطلاعيه اي اعلام كرد: كليه مشمولان کارداني ، ديپلم و زير ديپلم سال هاي مذكور كه برگ آماده به خدمت به تاريخ نوزدهم دي ماه سال ۱۳۹۵ دريافت كرده اند، مي بايست در ساعت و محلي كه توسط سازمان وظيفه عمومي ناجا در برگ معرفي نامه مشمولان به مراكز آموزش نيروهاي مسلح اعلام شده، حضور يابند.
مشمولان ساكن تهران بزرگ
كليه مشمولان کارداني ، ديپلم و زير ديپلم غايب و غير غايب داراي برگ آماده به خدمت به تاريخ دي ماه سال ۱۳۹۵مي بايست راس ساعت ۶ صبح روز يکشنبه مورخ ۱۹ ديماه ۱۳۹۵ به محل و مراکزي كه توسط سازمان وظيفه عمومي ناجا در برگ معرفي نامه مشمولان به مراكز آموزش نيروهاي مسلح اعلام شده، حضور يابند تا به خدمت دوره ضرورت اعزام شوند.
مشمولان ساكن ساير استان هاي کشور

كليه مشمولان کارداني ، ديپلم و زيرديپلم غايب و غير غايب داراي برگه آماده به خدمت به تاريخ دي ماه سال ۱۳۹۵، مي بايست راس ساعت ۷ صبح يکشنبه ۱۹ ديماه به محل و مراکزي كه توسط سازمان وظيفه عمومي ناجا در برگ معرفي نامه مشمولان به مراكز آموزش نيروهاي مسلح اعلام شده ، حضور يابند تا به خدمت دوره ضرورت اعزام شوند.
لازم به ذكر است ، عدم حضور به موقع در زمان و محل هاي تعيين شده غيبت محسوب مي شود.

گفتني است،آن دسته از مشمولاني كه به هر دليل تاكنون موفق به دريافت برگ معرفي نامه مشمولان به مراكز آموزش نشده اند ، مي توانند به نزديكترين دفتر خدمات الكترونيك انتظامي (پليس+۱۰) مراجعه و نسبت به دريافت برگ مذكور اقدام و بر اساس اطلاعات درج شده در آن اقدام کنند.