با موافقت نمایندگان؛

فاصله زمانی ثبت نام داوطلبان انتخابات تا روز اخذ رأی باید حداقل ۳ ماه باشد

به گزارش نویدتهران،نمایندگان مجلس در طی بررسی مواد ۷ و ۸ طرح دو فوریتی الحاق یک تبصره به قانون انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی با تعیین حداقل ۳ ماه فاصله زمانی برای ثبت نام داوطلبان انتخابات تا روز اخذ رأی موافقت کردند.

نمایندگان در نشست علنی مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح دو فوریتی الحاق یک تبصره به قانون انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی با مفاد ماده ۷ آن موافقت کردند.

مفاد ماده ۷ بدین شرح است:

در تبصره (یک) ماده ۳۴ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی عبارت «یا دادستان و یا» حذف و کلمه «آن ها» به کلمه «وی» اصلاح و در تبصره (۲) این ماده عبارت «یا دادستان و» حذف می شود.

در ادامه بررسی این طرح نمایندگان مجلس با مفاد ماده ۸ نیز موافقت کردند.

مفاد این ماده بدین شرح است:

عبارت زیر به انتهای ماده ۴۵ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی الحاق می شود: فاصله زمانی ثبت نام داوطلبان تا روز اخذ رأی باید حداقل ۳ ماه باشد.