ساعتی پیش؛

علي آباد در گلستان لرزید

به گزارش نویدتهران،زلزله ای به بزرگی۴.۲ریشترعلي آباددر گلستان رالرزاند
گزارش اوليه زلزله
مرکز لرزه‌نگاری کشوری
موسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران

استان گلستان ، بزرگي ۴.۲
تاريخ وقوع زلزله:
دوشنبه، ۲۱ بهمن ۱۳۹۸ در ۱۰:۱۶:۲۶
(وقت محلي – تهران)

۲۰۲۰-۰۲-۱۰ ۰۶:۴۶:۲۶
(UTC)

بزرگي زلزله:
۴.۲

نوع بزرگي:
MN

موقعيت رومركز زلزله: ۳۶.۷۲ شمالي و ۵۴.۸۷ شرقي
عمق: ۱۰ كيلومتر
عدم قطعيت مكاني: ۲.۶۱+/- كيلومتر در جهت شمالي – جنوبي
۲.۲۲+/- كيلومتر در جهت شرقي – غربي
منطقه:
استان گلستان

فاصله‌ها:
۲۱ كيلومتري علي آباد، گلستان
۲۳ كيلومتري فاضل آباد، گلستان
۲۶ كيلومتري اميريه، سمنان