معاون آموزش ابتدایی:

عدالت آموزشی به بروز استعدادها و توانمندی‌های دانش آموزان منجر می‌شود

به گزارش نویدتهران،معاون آموزش ابتدایی در جلسه شورای معاونین اداره کل آموزش‌وپرورش استان سیستان و بلوچستان گفت: با فراهم کردن زمینه عدالت آموزشی زمینه بهره‌گیری همه دانش آموزان کشور از امکانات متناسب و به‌روز فراهم می‌شود.
رضوان حکیم زاده، ضمن تعریف عدالت آموزشی به تشریح دلایل مهم بودن عدالت آموزشی پرداخت و گفت: از مصادیق عدالت آموزشی برخورداری همه دانش آموزان از حق تحصیل است و می‌تواند آموزش‌وپرورش ما را در همه حوزه‌ها دچار تحول کند و زمینه بروز استعدادها و توانمندی‌ها را در سطح کلان فراهم آورد.

وی بیان کرد: محقق شدن عدالت در یک جامعه، ارتباط تنگاتنگی بافرهنگ و آموزش آن کشور دارد و جایگاه رفیع آموزش و وجود استعدادهای سرشار و توانمند وجود عدالت را بیشتر ضروری می‌سازد.

حکیم زاده افزود: عدالت آموزشی دارای سه بعدکمی، کیفی وتربیتی است که می‌تواند فردای روشنی را برای فرزندان اینیار به ارمغان آورد.

وی اظهار داشت: در بعد کمی عدالت آموزشی باید شرایط آموزش برای همه دانش آموزان کشور بدون در نظر گرفتن جنسیت، نژاد، قوم، فرهنگ و زبان مهیا شود و همچنین در بعدکیفی عدالت آموزشی فرصت برابری ازلحاظ کیفیت آموزشی (معلم، تراکم کلاس، فضا، تجهیزات امکانات و کیفیت همسالان) برای تمامی دانش آموزان فراهم شود.

معاون آموزش ابتدایی در تعریف عدالت تربیتی گفت: تمامی دانش آموزان کلاس برای ما مهم هستند.

حکیم زاده رسیدگی به وضعیت دانش آموزان عشایررا جلوه‌ای از عدالت آموزشی دانست و بیان کرد: وزیر آموزش‌وپرورش نیز نسبت به این موضوع اهتمام ویژه‌ای دارند.