طی حکمی از سوی وزیر آموزش و پرورش؛

«عبدالرضا فولادوند» به سمت«مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران»منصوب شد

به گزارش نویدتهران،طی حکمی از سوی وزیر آموزش و پرورش؛ «عبدالرضا فولادوند» به سمت«مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران» منصوب شد.
بر این اساس، عبد الرضا فولادوند پیش از این مدیر کل شهرستان های تهران بود که طی حکمی به عنوان مدیر کل آموزش و پرورش شهر تهران منصوب شد.