استاندار تهران تاکیدکرد؛

ضرورت اعطای تسهیلات بانکی به مشاغل خانگی

به گزارش نویدتهران،استاندارتهران در جلسه كارگروه تخصصي اشتغال استان بر ضرورت همكاري بانك ها درتحقق ارائه تسهيلات به مشاغل خانگي تاكيد كرد و گفت:متقاضيان مشاغل خانگي به دنبال اداره زندگي خود با توليدهستند و همكاري بانك ها با اين قشر كه به دنبال ايجاد زندگي سالم هستند ضروري است.

محمدحسين مقيمي در اين جلسه با اشاره به اعتبار٣٠ ميليارد توماني در نظر گرفته شده در ايجاد مشاغل خانگي براي سه هزار و ٤٠٠ درخواست در استان تهران گفت: متقاضيان مشاغل خانگي به دنبال اداره زندگي خود با توليدهستند و همكاري بانك ها با اين قشر كه به دنبال ايجاد زندگي سالم هستند ضروري است.

براساس گزارش ارائه شده در جلسه سه هزارو ٤٠٠ پرونده تاكنون براي دريافت تسهيلات مشاغل خانگي به بانك ها ارجاع شده است كه ٦٠ درصد از درخواست هاي مشاغل خانگي استان است.

در اين جلسه همچنين موضوع سامانه مركز ملي پايش در راستاي مجوز دستگاه هاي اجرايي به منظور سرمايه گذاري در استان از سوي اداره كل اقتصاد و دارايي استان ارائه و بررسي شد.