دكتر كدخدايي:

شوراي نگهبان با همه توان بر انتخابات نظارت مي‌كند

 

سخنگوي شوراي نگهبان تاكيد كرد: اين شورا با همه توان و با به كارگيري ابزار لازم بر انتخابات به گونه اي نظارت مي كند كه از مردم سلب اعتماد نشود.

دكتركدخدايي در برنامه نگاه يك شبكه يك سيما با بيان اينكه تاكنون مراحل اجرايي و نظارت بر انتخابات آينده به خوبي پيش رفته است، افزود: براي صيانت از آراي مردم وظيفه قانوني داريم و قانون معيار شوراي نگهبان براي نظارت بر انتخابات است.
به گزارش نویدتهران،وي با بيان اينكه وظايف هيئت هاي نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان و شوراي اسلامي با انتخابات رياست جمهوري متفاوت است گفت: در انتخابات مجالس خبرگان و شوراي اسلامي هيئت هاي نظارت وظيفه نظارت بر عملكرد هيئت هاي اجرايي را در بررسي صلاحيت ها دارند اما در انتخابات رياست جمهوري بررسي صلاحيت‌ها در خود شوراي نگهبان و اعضاي اين شوراست.
دكتر كدخدايي افزود: در انتخابات رياست جمهوري شوراي نگهبان بر همه مراحل انتخابات از جمله چاپ تعرفه ها و توزيع صندوق ها نظارت دارند و همه مراحل اجرايي اين انتخابات همراه با نظارت است.
وي گفت: شوراي نگهبان بر اساس قانون بر تمام مراحل انتخابات نظارت جامع و مؤثر دارد.
دكتر كدخدايي افزود: در قانون انتخابات ضعف ها و محدوديت هايي وجود دارد كه تعريف نشدن تبليغات انتخاباتي از جمله اين ضعف هاست.
وي گفت: قانون نسبت به تبليغات انتخاباتي ساكت است.
دكتر كدخدايي افزود: اميدوار بوديم قانون جامع انتخابات در مجلس شوراي اسلامي بررسي و دولت در اين زمينه اقدام كند اما اين اتفاق نيفتاد.
وي گفت: برخي از تخلفات در انتخابات به قوه قضائيه بازمي گردد و اين قوه براي رسيدگي به اين تخلفات از جمله موضوع تبليغات ستادي را تشكيل داده است.
سخنگوي شوراي نگهبان افزود: برخي از تخلفات انتخابات نيز مربوط به شوراي نگهبان است و اين شورا اگر تبليغات غيرواقعي، گسترده و تأثيرگذار بر نتيجه انتخابات باشد مي تواند آن را بررسي كند.
وي گفت: شوراي نگهبان با هيئت كارشناسي بر فضاي مجازي نظارت دارد و اگر تبليغات در اين فضا در انتخابات تأثيرگذار باشد شوراي نگهبان به آن وارد مي شود.
دكتر كدخدايي افزود: تاكنون به جز موارد جزئي، تخلفات مهمي در بحث تبليغات انتخابات گزارش نشده است.
وي گفت: گزارش اين تخلفات نيز به وزارت كشور، قوه قضائيه و شوراي نگهبان براي بررسي نهايي ارسال شده است.
سخنگوي شوراي نگهبان با بيان اينكه با توجه به اينكه ابزار قانوني براي مشخص شدن هزينه هاي تبليغات انتخابات وجود ندارد افزود: اگر تبليغاتي خارج از عرف انجام شود با آن برخورد مي كنيم اما ارزيابي اين تخلفات بسيار سخت است و بايد روش هاي پيشگيرانه درباره آن داشته باشيم.
وي گفت: با توجه به فرصت شكايت داوطلبان انتخابات ميان دوره اي مجلس شوراي اسلامي از نتيجه بررسي صلاحيت خود تاكنون پنج داوطلب به شوراي نگهبان شكايت كرده اند كه نتايج بررسي اين شكايت ها تا روز دوشنبه به وزارت كشور و فرمانداري ها اعلام مي شود.
دكتر كدخدايي افزود: نظارت بر انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا بر اساس قانون بر عهده مجلس شوراي اسلامي است اما بررسي و نظارت بر اين انتخابات تاكنون مكانيزم ثابتي نداشته است.
وي گفت: اگر سازمان مستقل و دائمي براي نظارت بر انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا وجود داشته باشد نظارت بر اين انتخابات مؤثرتر و دقيق تر خواهد بود.