درنشریه معتبر بین المللی به چاپ رسید؛

شناسایی راهکارهای جذب پرتفوی- مشتری درشرکت های بیمه ایران

به گزارش نویدتهران،مقاله مهندس رحمان خجسته پارسا با عنوان«شناسایی راهکارهای جذب پرتفوی- مشتری درشرکت های بیمه ایران» در نشریه معتبربین المللی ijmsbr به چاپ رسید.لازم به ذکر است که مقاله های بیشتری از این نویسنده در ژورنالهای داخلی وخارجی به چاپ رسیده که به زودی به آنها نیز خواهیم پرداخت.
چکیده مقاله با عنوان«شناسایی راهکارهای جذب پرتفوی- مشتری درشرکت های بیمه ایران» به زبان فارسی وانگلیسی منتشر می شود.
چکیده
شرکت های فعال در بازار صنعت بیمه در راستای وظایف و مأموریت اصلی مورد انتظار از صنعت بیمه، نقش مجموعه پشتیبان اقتصاد و صنایع مختلف کشور را ایفا می نماید. ماهیت شرکت های بیمه ایجاب می کند که در راستای مشتری مداری حرکت کند و هر چقدر در جذب و حفظ مشتری موفق باشند دوام و بقای شرکت را مستمر می سازند هدف شرکت های بیمه شناخت نیاز مشتری و تأمین آن و رضایت او می باشد تا بتواند فروش بیشتری داشته باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مدیران و نمایندگی های بیمه ایران شهرستان تبریز می باشد. نمونه آماري اين تحقيق برابر 150 انتخاب می¬گردد. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته و مصاحبه با مدیران و نمایندگی های بیمه ایران و کارشناسان و خبرگان می باشد روایی(اعتبار) پرسشنامه به دلیل استاندارد بودن، مورد تأیید است. پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ سنجیده شد که نتایج آن نشان می دهد، میزان پایایی پرسشنامه 25/80 % محاسبه گردید که سطح مطلوبی دارد. برای تجزیه و تحلیل داده از تجزيه و تحليل داده ها و فرضیات با استفاده از نرم افزار spss18 و نرم افزار Expert chooce انجام خواهد شد. آمارهای اصلی استفاده شده در این تحقیق اندازه‌های مرکزی (میانگین، میانه و نما) و شاخص پراکندگی انحراف معیار و محدوده میان چارکی و روش دلفی است. نتایج آزمون نشان داد براساس مقادير حاصل از جدول بالا، گروه بيشترين اهميت را براي استراتژی طراحی نظام بخش بندی بازار در راستای تعیین بازار (S3) به عنوان مهمترين عامل مؤثر بر جذب پورتفوی با ضريب اولويت(467/0) قائل است و شناخت بازار و شناسایی ظرفیتهای سیاست گذاری(s2) و تقسیم بازار(s1) در رده هاي بعدي اولويت قرار مي¬گيرند.
کلید واژه: جذب مشتری، پرتفوی، بیمه ایران، روش دلفی

Abstract
The companies active in the insurance industry market play the role of a supportive role for the economy and the various industries of the country in line with the main tasks and missions expected from the insurance industry. The nature of the insurance companies requires that they move in the direction of the client and that anyway they will succeed in attracting and retaining the customer. Continuity and continuity of the company will be continuous. The purpose of the insurance companies is to identify the customer’s need and provide it and his satisfaction in order to be able to sell have more. The statistical population of this research includes all managers and insurance agents of Tabriz city. The sample of this research is 150. The research instrument was a researcher-made questionnaire and interviews with managers and insurance agents of Iran and experts and experts. Validity (validity) of the questionnaire was confirmed due to standardization. The reliability of the questionnaire was measured using Cronbach’s alpha. The results show that the reliability level of the questionnaire was calculated to be 80/25%, which has a desirable level. To analyze the data, data analysis and hypothesis analysis will be done using the software spss18 and Expert chooce software. The main statistics used in this study are the central measurements (mean, median, and facade) and the dispersion index of the standard deviation and the interval between the quarcky and the Delphi method. The results of the test showed that based on the results of the above table, the group places the most importance for the strategy of market segmentation system in order to determine market (S3) as the most important factor affecting the attraction of the portfolio with the priority coefficient (0.446), and the market knowledge And identification of policy capacity (s2) and market segmentation (s1) are prioritized.
Keyword: Customer Attraction, Portfolio, Iran Insurance, Delphi Method
www.ijmsbr.comلینک نشریه