از سوی فدراسیون کشتی؛

شرایط سنی اوزان کشتی گیران در رده های مختلف اعلام شد

به گزارش نویدتهران،شرایط سنی و اوزان کشتی گیران رده های سنی مختلف برای شرکت در مسابقات سال ۲۰۱۹ میلادی اعلام شد که رقابت های قهرمانی کشور و عمومی در سال جاری (۱۳۹۷) بر اساس جدول ذیل برگزار خواهد شد.

گروه های مختلف سنی کشتی گیران در سال ۲۰۱۹ میلادی
پیشکسوتان ۵ گروه سنی ۱۹۸۳-۱۹۵۸

۳۵ تا ۴۰ سال ـ۴۱ تا ۴۵ سال ـ   ۴۶ تا ۵۰ سال ـ ۵۱ تا ۵۵ سال ـ ۵۶ تا ۶۰ سال

اوزان   ۵۵تا ۶۲- ۷۰ – ۷۸-   ۸۸- ۱۰۰و ۱۰۰ تا ۱۳۵ کیلوگرم  
بزرگسالان ۱۸ سال به بالا

۱۰/۱۰/۸۰ به بالا

اوزان آزاد : ۵۲ تا ۵۷ ـ ۶۱ـ ۶۵ـ ۷۰-۷۴-۷۹-۸۶-۹۲- ۹۷ – ۱۲۵ کیلوگرم

اوزان فرنگی : ۵۰تا ۵۵-۶۰-۶۳-۶۷-۷۲-۷۷-۸۲-۸۷-۹۷- ۱۳۰ کیلوگرم

اوزان پهلوانی : ۶۰- ۷۰- ۸۰- ۹۰- ۱۰۰و ۱۰۰+   کیلوگرم

اوزان ساحلی : ۷۰- ۸۰- ۹۰و ۹۰+ کیلوگرم

اوزان آلیش آقایان : ۶۰- ۷۰- ۸۰- ۹۰- ۱۰۰و ۱۰۰+ کیلوگرم

اوزان آلیش بانوان : ۵۵- ۶۰- ۶۵- ۷۰- ۷۵و ۷۵+ کیلوگرم

اوزان کلاسیک بانوان : ۵۰-۵۵-۶۰-۶۵-۷۰-۷۵کیلوگرم

جوانان ۲۰-۱۸ سال : (۱۹۹۹-۲۰۰۰-۲۰۰۱)

۱۰/۱۰/۸۰ ــ ۱۱/۱۰/۷۷

اوزان آزاد : ۵۲ تا ۵۷ ـ ۶۱ـ ۶۵ـ ۷۰-۷۴-۷۹-۸۶-۹۲- ۹۷ – ۱۲۵ کیلوگرم

اوزان فرنگی : ۵۰تا ۵۵-۶۰-۶۳-۶۷-۷۲-۷۷-۸۲-۸۷-۹۷- ۱۳۰ کیلوگرم

اوزان پهلوانی : ۶۰- ۷۰- ۸۰- ۹۰- ۱۰۰- ۱۰۰+   کیلوگرم

اوزان ساحلی : ۶۰- ۷۰-   ۸۰- ۸۰+ کیلوگرم

نوجوانان ۱۷-۱۶ سال : (۲۰۰۳ ـ ۲۰۰۲)

۱۰/۱۰/۸۲ ــ ۱۱/۱۰/۸۰

اوزان آزاد و فرنگی :  ۴۱-۴۵-۴۸-۵۱-۵۵-۶۰-۶۵-۷۱-۸۰-۹۲-۱۱۰ کیلوگرم

اوزان پهلوانی : ۵۰- ۶۰ – ۷۰- ۸۰و ۸۰+   کیلوگرم

اوزان ساحلی : ۶۰- ۷۰و ۷۰+ کیلوگرم

نونهالان   ۱۵ ـ ۱۴ سال : (۲۰۰۴ ـ   ۲۰۰۳)

۱۱/۱۰/۸۳ ــ ۱۱/۱۰/۸۱

اوزان آزاد و فرنگی : ۳۲تا ۳۵-۳۸-۴۱-۴۴-۴۸-۵۲-۵۷-۶۲-۶۸-۷۵-۸۵-۱۰۰ کیلو گرم
پهلوانان کوچک( خردسالان )  ۱۳-۱۲ سال: (۲۰۰۶ ـ ۲۰۰۵)

۱۰/۱۰/۸۵ ــ ۱۲/۱۰/۸۳

اوزان  آزاد و فرنگی : ۳۰تا ۳۲-۳۵-۳۸-۴۱-۴۴-۴۸-۵۲-۵۷-۶۲-۶۸-۷۵-۸۵کیلوگرم

لازم به ذکر است: اوزان ۳۵ ،۱۰۰ در نونهالان و اوزان ۳۲،۳۵ در خردسالان جهت پشتوانه سازی در قهرمانی کشوراضافه شده است