باصدور قطعنامه احتمالی علیه ایران؛

سوء ‌نیت طرف‌های اروپایی و آمریکایی برملا خواهد شد

به گزارش نویدتهران،هرگونه صدور قطعنامه احتمالی علیه ایران در نشست اخیر شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در پایان هفته جاری ، سوء ‌نیت طرف‌های اروپایی و آمریکایی را برملا خواهدساخت.
تروئیکای اروپایی (انگلیس، فرانسه و آلمان) با چترحمایتی آمریکا قدم درراهی نهاده که بربحران منطقه افزوده خواهدشد. قطعنامه احتمالی برعلیه ایران یعنی پایان بیانیه مشترک 21 فوریه بین جمهوری اسلامی ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی.
کشورها وبازیگرانی هستند که برمسئله برجام به نفع خودبهره برداری میکنند ومخالف تنش زدایی هستند وبراقدامات تخریبی دامن می زنند.
تروئیکای اروپایی ودیگر بازیگران سعی در احیای برتری آمریکا میکنند تاحیثیت ازدست رفته را به گونه ای با مدیریت و رهبری بایدن به دست بیاورند فعلا بایدن درحال یارگیری است ونمایندگانش گام به گام جلو می روند.
درطول چهارسال ریاست جمهوری دونالد ترامپ، بی‌سابقه‌ترین وظالمانه ترین تحریم‌ها وارد شد .وحالا بایدن با تداوم راهبرد ترامپ درکاخ سفید جلوس کرده است که تفکراتش باترامپ یکسان است.
این درحالی است که پرداختن زیاد به موضوع ایران سبب نارضایتی رژیم صهیونیستی وعربستان می‌شود ودرمنطقه، بایدن منافع آنها رادرنظرمی گیرد.
کشتن مردم مظلوم یمن، قتل جمال خاشقچی روزنامه نگارمنتقد ومسئله حقوق بشردرعربستان و… موضوعاتی هستند که فروش تسلیحات براین مسائل مذکورپیشی ونادیده گرفته شده است.
همچنین کشتن مردم مظلوم فلسطین واشغال بیت المقدس، انبارکردن وساختن بمب های هسته ای وتسلیحات نامتعارف رژیم صهیویستی نیزنادیده گرفته شده است.
گفتنی است که مسئله سوریه وعراق وافغانستان ودخالت دراموردیگرکشورها به احیای برتری آمریکا منجرنخواهدشد، زمان تغییر یافته ومنطقه همان منطقه نیست وباافزایش نیرو وساماندهی مجدد انها درمنطقه ،افتادن درباتلاقی دیگراست.
بایدن به جای برگشتن وایجاد راه حل برای برجام ولغوکامل تحریم ها سعی درپیچیده کردن مسایل کرده است.یکباراعتمادسازی وحسن نیت دراین راه انجام نداده است .زمانیکه به کاخ سفید وارد شده از تعامل گفته اما درعمل چیزی مشاهده نمی شود.