سخنگوی وزارت امور خارجه بمباران ساختمان تلویزیون القصی در مرکز غزه را به شدت محکوم کرد

به گزارش نویدتهران،بهرام قاسمی بمباران ساختمان تلویزیون القصی در مرکز غزه را به شدت محکوم کرد و اظهار داشت: ضدیت رژیم سفاک صهیونیستی با دانایی آگاهی بخشی و روشنگری اصحاب رسانه و افشای جنایات فجیع آنان در ۷۰ سال گذشته همواره از کابوس های این رژیم اشغالگر بوده که چنین بی محابا دست به این جنایت هولناک زده اند.