ساعتی پیش؛

سالند درخوزستان لرزید

به گزارش نویدتهران،زلزله ای به  بزرگي ۵.۰ریشترسالنددرخوزستان را لرزاند
گزارش اوليه زلزله
مرکز لرزه‌نگاری کشوری
موسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران

استان خوزستان ، بزرگي ۵.۰

تاريخ وقوع زلزله:
يكشنبه، ۱ دي ۱۳۹۸ در ۱۴:۵۷:۲۹
(وقت محلي – تهران)

۲۰۱۹-۱۲-۲۲ ۱۱:۲۷:۲۹
(UTC)

بزرگي زلزله:
۵.۰

نوع بزرگي:
MN

موقعيت رومركز زلزله: ۳۲.۵۳ شمالي و ۴۸.۷۰ شرقي
عمق: ۱۰ كيلومتر
عدم قطعيت مكاني: ۱.۷۴+/- كيلومتر در جهت شمالي – جنوبي
۲.۲۲+/- كيلومتر در جهت شرقي – غربي
منطقه:
استان خوزستان

فاصله‌ها:
۱۳ كيلومتري سالند، خوزستان
۳۲ كيلومتري دزفول، خوزستان
۳۴ كيلومتري انديمشك، خوزستان