به بزرگی۳.۸ریشتر؛

رباط قره بيل درخراسان شمالی لرزید

به گزارش نویدتهران،زلزله ای به بزرگی۳.۸ریشتر رباط قره بيل در خراسان شمالي رالرزاند
گزارش اوليه زلزله
مرکز لرزه‌نگاری کشوری
موسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران

استان خراسان شمالي ، بزرگي ۳.۸
تاريخ وقوع زلزله: ریشتر
پنجشنبه، ۲۶ بهمن ۱۳۹۶ در ۰۰:۲۳:۰۰
(وقت محلي – تهران)

۲۰۱۸-۰۲-۱۴ ۲۰:۵۳:۰۰
(UTC)

بزرگي زلزله:
۳.۸

نوع بزرگي:
MN

موقعيت رومركز زلزله: ۳۷.۳۶ شمالي و ۵۶.۴۶ شرقي
عمق: ۱۰ كيلومتر
عدم قطعيت مكاني: ۳.۴۸+/- كيلومتر در جهت شمالي – جنوبي
۲.۲۲+/- كيلومتر در جهت شرقي – غربي
منطقه:
استان خراسان شمالي

فاصله‌ها:
۱۲ كيلومتري رباط قره بيل، خراسان شمالي
۳۰ كيلومتري قاضي، خراسان شمالي
۳۸ كيلومتري شوقان، خراسان شمالي