آیا جوزف رابینت بایدن جونیور می داند؟

راهبرد ترامپ در مورد ایران یک شکست بود

به گزارش نویدتهران،شعار «اول آمریکایی» که دونالد ترامپ در دوران ریاست‌جمهوری‌اش مطرح می‌کرد، با شعار بایدن که«اتحادآمریکا»یا «آمریکا بازگشته است» چندان تفاوتی ندارد. درهردو شعار بوی عدم صداقت می دهد. درشناخت بایدن بایستی دیدگاه سیاسی وتفکرات اوباما وترامپ را دقیقا بررسی کرد.
اتحادیه اروپا بدون اشاره به خروج یک جانبه آمریکا از توافق هسته‌ای با ایران، بیانیه ای برای متوقف کردن اجرای پروتکل الحاقی صادرکرده که سوال برانگیز است.
تحلیلگران، نقض وتخطی امریکا وخروج ازبرجام رایک بدعهدی قلمداد میکنند وحل مسئله برجام را دربازگشت آمریکا به برجام ولغو کامل تحریم ها میدانند. جمهوری اسلامی ایران دربرجام بوده وآنکه بایستی تنبیه شود آمریکاست.بیانیه های یک طرفه وآمریکاپسند کارساز نیست.
جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نگرانی خودرا یکبار برای آمریکا درقالب بیانیه ای ابراز کند که منطقه دیگرتوان بحران جدیدی را ندارد.مناظرات انتخاباتی وسخنان ورودیه بایدن به کاخ سفید هنوز ازفضا محونشده است . راه بازگشت به دیپلماسی با حمله به سوریه وتحریک عربستان و کشتن مردم مظلوم یمن و ادامه دادن فروش تسلیحات نیست.به دیپلماسی برگردید که کارها با دیپلماسی قابل حل است. شعارتفرقه بینداز وحکوت کن راازسرتان بیرون بیاورید که مربوط به گذشته هاست.

می توان گفت که بازگشت به دیپلماسی بایدن نیز مشخص شد که شبیه به تداوم راهبرد فشار حداکثری ترامپ می باشد که راه به باطل رفته دولت سابق را تکرار میکند.