رأی اعتماد مجلس به چهار وزیر پیشنهادی دکتر روحانی

به گزارش نویدتهران،نمایندگان مجلس شورای اسلامی به چهار وزیر پیشنهادی دکتر روحانی رأی اعتماد دادند.

نمایندگان مجلس، به محمد شریعتمداری به عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رأی اعتماد دادند.
بر این اساس نمایندگان مجلس با ۱۹۶ رأی موافق، ۶۳ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۶۴ آرای ماخوذه تصدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را به محمد شریعتمداری سپردند.

نمایندگان مجلس، به محمد اسلامی به عنوان وزیر راه و شهرسازی رأی اعتماد دادند.
بر این اساس نمایندگان مجلس با ۱۵۱ رأی موافق، ۹۸ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۶۴ آرای ماخوذه تصدی وزارت راه و شهرسازی به محمد اسلامی سپردند.

نمایندگان مجلس به رضا رحمانی به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت رأی اعتماد دادند.
بر این اساس نمایندگان مجلس با ۲۰۳ رأی موافق، ۴۹ رأی مخالف و ۱۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۶۵ آرای ماخوذه تصدی وزارت صنعت، معدن و تجارت را به رضا رحمانی سپردند.

نمایندگان مجلس به فرهاد دژپسند به عنوان وزیر اقتصاد و دارایی رأی اعتماد دادند.
بر این اساس نمایندگان مجلس با ۲۰۰ رأی موافق، ۵۰ رأی مخالف و ۱۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۶۵ آرای ماخوذه تصدی وزارت اقتصاد و دارایی با به فرهاد دژپسند سپردند.