بطحايي در نشست مقدماتي كارگروه صاحب نظران علوم تربيتي ؛

دچار تغييرات نسلي شده ايم و بايد فاصله آموزش و پرورش با جامعه كاهش يابد

به گزارش نویدتهران،در نشست مقدماتي كارگروه صاحب نظران و اساتيد علوم تربيتي با وزير آموزش و پرورش، سيدمحمد بطحايي گفت: دچار تغييرات نسلي شده ايم و بايد فاصله آموزش و پرورش با جامعه كاهش يابد.
به منظور كاهش فاصله ميان واقعيت هاي موجود در جامعه و آموزش و پرورش و هماهنگي و همخواني بيشتر نظام آموزشي با اقتضائات جديد و تغييرات نسلي و فرهنگي، نشست مقدماتي صاحب نظران علوم تربيتي با وزير آموزش و پرورش برگزار شد.

در اين نشست مقدماتي، تني چند از اساتيد علوم تربيتي دانشگاه هاي تهران، الزهرا، علامه طباطبايي، بهشتي، خوارزمي حضور داشتند و به بيان ديدگاه ها و نقطه نظرات خود پيرامون چارچوب همكاري عملياتي وزارت آموزش و پرورش با دانشكده هاي علوم تربيتي و نيز تبادل نظر در خصوص چند مسأله ملي‌آموزش و پرورش پرداختند.

در اين نشست وزير آموزش با توجه به ايجاد فاصله بين ذينفعان آموزش و پرورش گفت: فاصله آموزش و پرورش با نيازهاي ذينفعان اصلي خود يعني دانش آموزان، معلمان و خانواده ها فاصله بسياري پيدا كرده است و ما در نظر داريم امكان مشاركت بيشتر فرهنگيان و دانش آموزان و خانواده ها را فراهم آوريم.

وي با اشاره به برنامه ها و تلاش هايي كه براي انجام اصلاحات و تغييرات در آموزش صورت گرفته است گفت: فرايند تغيير در آموزش و پرورش بسيار پيچيده و چند وجهي است.

سيد محمد بطحايي با توجه به رويكرد وزارت خانه در برگزاري چنين نشست هايي افزود: ما به اين نتيجه رسيديم كه براي خروج آموزش و پرورش از بي تفاوتي و ناسازگاري با اقتضاي فرهنگي و اجتماعي و روندهايي جديد و شتابنده فناورانه ناگريز به دعوت از صاحب نظران عرصه تعليم و تربيت هستيم.

نشست مقدماتي كارگروه صاحب نظران علوم تربيتي

از اظهارات اساتيد حاضر در اين نشست به اختصار به اين شرح است:

دكتر اژه اي (دانشگاه تهران):

– دست آموزش و پرورش براي اجراي طرح ها و برنامه هاي بسته است. حقيقتاً بايد بودجه و امكانات كافي تامين شود.

– بسياري از راهكارها ربطي به دانش آموزان ندارد.

دكتر بروند (دانشگاه تهران):

– بايد به سوي نظام غيرمتمركز حركت كنيم چون ايران از اقوام، زبان و فرهنگ هاي مختلفي تشكيل شده و نمي توان صرفاً با يك برنامه مشخص پيش رفت. كشور ما يك كشور چند فرهنگي است.

دكتر ميركمالي(دانشگاه تهران):

– آموزش و پرورش نياز دارد تا فهرستي جامع از نيازها و ضرورت ها و كاستي ها با رعايت اولويت ها و امكانات تهيه كند و كار تعليم و تربيت را از اولويت ها شروع كنيم.

– اركان آموزش و پرورش بر معلم استوار است. آيا ما آموزش هاي لازم را به معلمان مي دهيم.

– آيا مركزي براي سنجش سواد و مهارت معلمان داريم؟

– پرسش هميشگي من از آموزش و پرورش اين است: آيا شما تا به حال به معلمي به دليل عدم كفايت يا ناتواني علمي و مهارت حرفه‌اي تذكر داده ايد؟ و آيا آموزش مركزي براي سنجش مهارت و تخصص و صلاحيت حرفه اي معلمان داريم؟

دكتر زهرا حجازي(دانشگاه خوارزمي):

– بچه ها نياز به شنيده شدن دارند به اين معني كه معلم بايد آنها را در برنامه هاي كلاس در نظر بگيرد.

– ما نياز به آموزش چند فرهنگي داريم. برخي معلمان نياز به مديريت كلاس چند فرهنگي دارند و آموزش و پرورش بايد به اين سيستم توجه كند.

– نظام آموزشي كشور در حال طبقاتي شدن است.

– آموزش و پرورش به دانشكده ها اعتماد كند.

دكتر به پژوه (دانشگاه تهران):

– به خانواده توجه بيشتري كنيم.

– كتاب هاي درسي به روز نيستند.

– برنامه ريزي هاي ما بايد براي ۲۰ سال آينده باشد.

دكتر فتح آبادي(دانشگاه شهيد بهشتي):

– آموزش و پرورش براي نظام، مسأله نيست.

– آموزش و پرورش ابزارهاي كافي اجراي برنامه هايش را در اختيار ندارد.

– بسياري مواقع صداوسيما آموزش و پرورش را رو در روي مردم قرار مي دهد مانند گزارش هاي چند ساله درباره شهريه مدارس.

– بايد به مدارس براي مسائل جزئي خودشان، استقلال داده شود.

– رابطه آموزش و پرورش با دانشكده هاي علوم تربيتي بايد يك رابطه سيستماتيك و مستمر باشد.

– به آموزش هاي آنلاين توجه بيشتري شود.

– ما از اينكه برخي تقصيرها را به گردن آموزش و پرورش مي اندازند عميقاً ناراحت مي شويم.

– مشاوره و آموزش تفكر انتقادي را بايد بيشتر مورد توجه قرار داد.

دكتر فتحي (دانشگاه شهيد بهشتي):

– چرا بايد همه مسائل و كاستي ها را آموزش و پرورش به عهده بگيرد؟ آموزش و پرورش يك كار دفعي نيست.

– آموزش و پرورش نياز به يك آسيب شناسي دارد.

– برنامه‌هاي درسي بايد پاسخگو باشند. پاسخگوي اقوام، اعتراضات اجتماعي، مليت و دين و فرهنگ.

– ما بايد ببينيم آموزش و پرورش بر مبناي كدام نيازسنجي پيش مي رود؟

– ما در نسل خودمان تغييرات جدي داريم و پارادايم آموزش و پرورش از مديريت مدرسه به مديريت يادگيري تغيير كرده است.

– آموزش و پرورش نياز دارد تا نظام جذب، آموزش و مديريت عملكرد و ارزيابي خود را باز تعريف كند.

دكتر احمدي:

– ما بايد از ظرفيت بالاي خانواده ها استفاده كنيم و مشاركت آنها را جدي بگيريم.

گفتني است؛ در اين نشست دكتر عمادي، رئيس مركز سنجش وزارت آموزش و پرورش نيز حضور داشت.