آیت الله العظمی مکارم در پیامی به کارگاه شیعه پژوهی در آلمان:

دنياي امروز از مادي گري خسته شـده و رو بـه مكتـب هـاي الهـي و معنـوي آورده است

حضرت آیت الله مکارم شیرازی در پیامی به کارگاه مطالعات شیعه پژوهی تصریح کردند: دنياي امروز از مادي گري خسته شـده و رو بـه مكتـب هـاي الهـي و معنـوي آورده و در ميـان مكتب هاي الهي مكتبي كه عقلانيت و علم را در رأس تعليمات خود قرار داده مكتب اهل بيت(عليهم الـسلام) است، هرچند متأسفانه خبر رساني كافي در اين زمينه نشده است.
به گزارش نویدتهران،متن پیام حضرت آیت الله مکارم شیرازی به کارگاه مطالعات شیعه پژوهی (هزار سال مدرسه شیعه، آلمان – برلین) به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحيم
قبل از هر چيز لازم ميدانم تشكيل ايـن كنگـره باشـكوه را بـه همـه شـما بـرادران و خـواهران عزيـز و دستاندركاران تبريك گويم. به يقين تشكيل چنين كنگره ای در اين مكان و در اين زمان با آن هدف عـالي از كارهاي فرهنگي بسيار پر ارزش است و به يقين در پيشرفت مكتب اهل بيت(عليهم السلام) اثر مثبت دارد.
در آن زماني كه مرحوم شيخ طوسي شيخ الطائفه بر اثر آزار نا اهلان از بغداد به نجف اشرف آمـد و اسـاس حوزه علميه را در جوار حرم اميرمؤمنان علی(علیه السلام) بنا نهاد فصل تازه اي از تلاش هاي علمي شيعيان گشوده شد و روز به روز بر شكوه و عمق آن افزوده گرديد.
به موازات اين حوزه علميه بزرگ، در شهر مقدس قم نيز از زمان ائمه هدي(عليهم الـسلام) راويـان اخبـار اهلبيت(عليهم السلام) پايه گذار حوزه اي شدند كه با گذشت زمان گسترش يافت.
سپس در ساير شهرهاي بزرگ ديگر اعم از شهرهاي مهم عراق و لبنان و سوريه و شهرهاي مختلـف ايـران حوزه ها يكي بعد از ديگري تأسيس شد و الان بزرگترين حوزه علميه را عالم تشيع دارد و خوشبختانه انـواع علوم اسلامي در اين حوزه ها پرورش يافت و دامنه آن روز به روز گسترده شد.
ما معتقديم دنياي امروز از مادي گري خسته شـده و رو بـه مكتـب هـاي الهـي و معنـوي آورده و در ميـان مكتب هاي الهي مكتبي كه عقلانيت و علم را در رأس تعليمات خود قرار داده مكتب اهل بيت(عليهم الـسلام) است، هرچند متأسفانه خبر رساني كافي در اين زمينه نشده است. اميـدواريم ايـن برنامـه شـما پايـه اي بـراي خبررساني بيشتر و بهتر در اين زمينه باشد.
البته ما هم تصميم گرفتيم كه در سال آينده كنگره اي تحت عنوان نقش شيعه در پيـدايش و گـسترش علـوم اسلامي در حوزه علميه قم داشته باشيم. از همه دانشمندان اسلام اعم از شيعه و اهل سنت كـه داراي تعـصب خاصي نباشند و حتي از شرقشناسان نيز دعوت به عمل آورده ايم و هر يك از علوم اسـلامي را جداگانـه بـه گروهي سپرده ايم و اميدواريم محصولش ده ها جلد كتاب در زمينه نقش شيعه در پيدايش و گسترش اين علـوم باشد، البته تجربيات شما براي ما با ارزش است و اميدواريم تجربيات گسترده حوزه علميه قم نيز زمينه اي براي آيندگان فراهم كند تا مكتب اهلبيت(عليهم السلام) كه همچنان در مظلوميت قرار دارد به همگان معرفي شود و جايگاه خود را در افكار عمومي پيدا كند.
از اين كه توفيق حاصل شد نمايندهاي به نام حجت الاسلام آقاي خوشخو بـراي شـركت در كنگـره شـما بفرستيم خوشوقتيم و بار ديگر از همه شما عزيزان و دستاندركاران تشكر مي كنم و شما را بـه خـداي بـزرگ مي سپارم.
ناصر مکارم شیرازی
والسلام عليكم و رحمه االله وبركاته