رئیس سازمان سوادآموزی کشور:

در سال جاري ۷۰۰ هزار نفر با سواد مي شوند

به گزارش نویدتهران،رئیس سازمان سوادآموزی کشور گفت: در سال جاري ۷۰۰ هزار نفر با سواد مي شوند.

علی باقرزاده با اشاره به اجرای سالانه سیاست های سوادآموزی، تصریح کرد: امسال سوادآموزی ۷۰۰ هزار نفر برنامه ریزی شده که از این میزان ۳۰۰ هزار نفر بی سواد مطلق هستند.

رئیس سازمان سوادآموزی کشور با بیان اینکه بخشی از سوادآموزی مربوط به اتباع خارجی است، تصريح كرد: سوادآموزی ۲۰ هزار نفر زیر ۱۹ سال و سوادآموزی ۳۵۰ نفر ناشنوا و نابینا نیز در برنامه های امسال پیش بینی شده است.

وی تاکید کرد: علاوه بر این پوشش ۵۰ هزار نفر برای برنامه های آموزش نماز و احکام دینی در دستور کار بوده و آموزش مهارت های رایانه برای شش هزار نفر نیز برنامه ریزی شده است.

رئیس سازمان سوادآموزی کشور با تاکید به اینکه آموزش مهارت های اساسی زندگی بخشی از این برنامه ها است، ادامه داد: آموزش ۲۰۰ مهارت را برای جامعه هدف در نظر گرفتیم.

باقرزاده به هدفگذاری آموزش ۷۰ هزار نفر برای طرح خواندن با خانواده اشاره و تصریح کرد: در این طرح مطالعه ۴۰ عنوان کتاب پیش بینی شده است.

وي با اشاره به پوشش سوادآموزی ۳۰ درصد از بی سوادان کشور در سال جاری اضافه کرد: در یک برنامه سه ساله انتظار داریم به وضعیت مطلوب سوادآموزی در کشور دست یابیم.