گزارش میدانی خبرنگار نویدتهران؛

درود بر غیرت و مردانگی ملت فهیم ایران

فرآیند اخذ رای از صبح امروز آغاز شده و گزارشات حکایت از حضور پرشور و حداکثری مردم در شعبات اخذ رای دارد.

به گزارش خبرنگار حاضر در شعبه‌های اخذ رای در سطح شهر تهران، حاکی از حضور گستره و پرشور مردم در ساعات اولیه آغاز انتخابات است.

تنها پس از گذشت 4ساعت از آغاز فرآیند اخذ رای، مردم با حضور حداکثری در شعبه‌های اخذ رای در سطح شهر حاضر شده و رای خود را به صندوق انداختند.

حضور مردم در صف‌های طولانی در مقابل شعبه‌ها نشان دهنده مشارکت بالای مردم در دوازدهمین دوره انتخابت ریاست‌جمهوری و پنجمین دوره انتخابات شوراهای شهر و روستاست.

به گزارش نویدتهران،‌ فرآیند اخذ رای از ساعت 8 صبح امروز و با دستور وزیر کشور آغاز شده است.

به گزارش خبرنگار ما درتبریز،هم اکنون مردم شریف تبریز در صفوف طولانی شعبات رای گیری حاضر شده و رای خود را به صندوق ها می اندازند.