در رتبه‌بندی شانگهای؛

دانشگاه تهران در میان ۵۰ مؤسسۀ فنی مهندسی برتر جهان

دانشگاه تهران جایگاه ۴۸ جهانی و رتبۀ نخست ملی در حوزۀ فنی مهندسی در رتبه‌بندی شانگهای کسب کرد.
به گزارش نویدتهران وبه نقل از روابط عمومی دانشگاه تهران، طبق گزارش اخیر مؤسسۀ رتبه‌بندی شانگهای در سال ۲۰۱۶ دربارۀ رتبه‌بندی حوزه‌ای دانشگاه‌ها، دانشگاه تهران جایگاه ۴۸ جهانی و رتبۀ نخست ملی را کسب کرده است. نظام رتبه‌بندی حوزه‌ای «شانگهای» مؤسسه‌های پیشرو دنیا را در پنج حوزۀ ریاضیات و علوم طبیعی، مهندسی / فناوری و علوم رایانه، علوم زیستی و کشاورزی، پزشکی بالینی و داروسازی، و علوم اجتماعی بر پایۀ شش سنجۀ کمی ارزیابی می‌کند.

بدین ترتیب، دانشگاه تهران در جایگاه نخست رتبه‌بندی ملی در حوزۀ فنی مهندسی، و در کنار دانشگاه‌های معتبری چون دانشگاه واشینگتن، گرانادا، کره، تورنتو، کرنل، صنعتی چالمرز، نیو ساوث ویلز، و ملی تایوان، در جایگاه ۴۸ جهان ایستاده است. پس از دانشگاه تهران دانشگاه «صنعتی امیرکبیر» در جایگاه دوم ملی و ۱۰۱ تا ۱۵۰ جهان قرار گرفته است. امتیاز دانشگاه تهران و دانشگاه امیرکبیر در هر کدام از سنجه‌های مورد نظر این نظام رتبه‌بندی در جدول زیر آمده است.

نام مؤسسه رتبۀ جهانی حوزه‌ها امتیاز کل امتیاز در شاخص‌های گوناگون
پژوهشگران پراستناد انتشارات مقالات باکیفیت مخارج پژوهشی
دانشگاه تهران ۴۸ فنی مهندسی ۶۸.۰ ۴۸.۵ ۵۹.۰ ۶۴.۲ ۰/۰
دانشگاه صنعتی امیرکبیر ۱۰۱-۱۵۰ فنی مهندسی ۲۴.۳ ۵۸.۵ ۵۹.۴ ۰/۰