قاسمی در واکنش به سخن سخیف وزیر خارجه بحرین در باره ایران:

حقیرتر از آنید درباره ایران کهن و سرفراز سخن بگویید

به گزارش نویدتهران،بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به توئیت سخيف و گستاخانه وزیر امور خارجه بحرین درباره سرزمین و حکومت ایران اظهار داشت: حقير تر و کوچک تر از آنيد تا درباره ایرانِ سرفراز و مظهر تاریخ و تمدنی کهن و پر شکوه اظهار نظر نمایيد.

وی افزود: کهن دیارِ ایران با مردمانی اصیل و فرهیخته، دارای یکی از كم نظیرترین تاريخ، تمدن، فرهنگ، دموکراسی و از مستقل ترین كشور ها در منطقه و کابوس حاکمان ناكام بحرین و دیگر مرتجعینی است که هنری جز سرکوب خواست اکثریت مردم و جنایت علیه آنان آنهم تحت حمایت ديگر كشور های فرامنطقه ای ندارند.