معاون دادستان كل كشور:

حقوق عامه در همه استانها اولويت بندي شود

به گزارش نویدتهران، محمد جواد حشمتي معاون دادستان كل كشور در پانزدهمين همايش روساي كل دادگستري و دادستانهاي سراسر كشور با اشاره به تدوين دستورالعمل حقوق عامه، ضمن قدرداني از حمايت هاي دادستان كل كشور از تعيين معاون ويژه در دادسراهاي سراسر كشوربراي پيگيري حقوق عامه خبر داد.

وي با بيان اينكه دادستانها با درايت و تدابير به موضوعات ورود كرده، حضور دادستانها در صحنه را در كاهش جرايم بسيار موثر و معجزه آسا دانست.

معاون دادستان كل كشور در حقوق عامه از روساي كل دادگستري ها خواست تا با عنايت ويژه اي امكانات لازم را براي پيگيري حقوق عامه در اختيار دادستان ها قرار دهند.

وي با اشاره به ضرورت تثبيت مالكيت ها در دولت به دادستانها توصيه كرد كه در شوراهاي حفظ حقوق بيت المال اين موضوع را پيگيري كرده و با اجراي طرح كاداستر مستند سازي صورت گيرد.

حشمتي با بيان اينكه حقوق عامه بايد به معناي واقعي حفظ شود، بيان داشت: قانون تكليف دادستانها را مشخص كرده است به عنوان مثال قانون هواي پاك لازم الاجرا است و مي تواند در بحث جلوگيري از الودگي خواهد كمك كند.

معاون دادستان كل كشور خاطرنشان كرد: حقوق عامه در همه استانها اولويت بندي شود و اولويت منطقه اي و استانب خيلي مي تواند كمك كند.