موسوى:

جمهوری اسلامی ایران هیچ مذاکره ای با مقامات آمریکا در هیچ سطحی ندارد

به گزارش نویدتهران،سخنگوی وزارت امور خارجه ادعای پیام آمریکا به روس ها برای مذاکره با ایران در سطح وزرای امور خارجه را تکذیب کرد.
سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به پرسش خبرنگاران در خصوص ادعای پیام آمریکا به روس ها برای مذاکره با ایران در سطح وزرای امور خارجه، ضمن تکذیب این خبرسازی اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران هیچ مذاکره ای با مقامات آمریکا در هیچ سطحی ندارد.