باحضور دبیر کل کشوری جبهه گام دوم انقلاب؛

جلسه ستاد توسعه شهرستان ملکان برگزارشد

به گزارش نویدتهران،جلسه ستاد توسعه شهرستان باحضور دبیر کل کشوری جبهه گام دوم انقلاب جهت بررسی راهکارهای توسعه و پیشرفت و مشکلات وموانع توسعه ملکان درفرمانداری تشکیل گردید.

در این جلسه دکتر بهروز ضمن تشکر از برگزاری جلسه توسط قایلی فرماندارجهادی وگام دومی،در خصوص پتانسیلهای توسعه شهرستان در بخش صنعت گردشگری وکشاورزی و صنایع تبدیلی وعملی شدن این مولفه ها که منجر به اشتغال بیشتر جوانان و بیکاران خواهد شدافزود:

دکتر موسوی نماینده ملکان درمجلس شورای اسلامی و رئیس فراکسیون مناطق محروم که از اعضای جبهه گام دومی انقلاب بوده، اهرم و پتانسیل عالی برای پیشرفت منطقه و ملکان می باشد که یاری بیش ازپیش مسئولین و نخبگان اقتصادی را می طلبد.

در ادامه این جلسه برخی مشکلات و موانع از زبان قایلی فرماندار شهرستان ملکان و همچنین معاونین فرماندار و بخشداران لیلان ومرکزی ونیز روسای ادارات صمت،محیط زیست ،جهادکشاورزی، تعاون ،کار و رفاه اجتماعی مطرح ومقرر گردید تا کارگروههای تخصصی تشکیل و دراین راستا راهکارهایی ارائه شود.

لازم به توضیح است که ؛دراین جلسه دبیرکل کشوری جبهه گام دوم انقلاب بادرخواست فرماندار، قول رونمایی طرح نوین و دانش بنیان مقابله باکم آبی و جلوگیری از فرسایش خاک رابزودی درشهرستان دادند.