در نشست علنی مجلس صورت گرفت:

توضیحات رئیس مجلس در رابطه با روند بررسی لوایح پالرمو و مبارزه با پولشویی

به گزارش نویدتهران،دکتر لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی توضیحاتی را در رابطه با روند بررسی نظرات شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام در رابطه با لوایح پالرمو و اصلاح قانون مبارزه با پولشویی ارائه کرد.
دکتر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست علنی نوبت عصر امروز (شنبه، 5 آبان ماه) مجلس شورای اسلامی با اشاره به موضوعات مطرح شده در رسانه ها در رابطه با لوایح پالرمو و اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، گفت: وقتی که این دو لایحه برای بررسی مطرح شد و پس از آن شورای نگهبان نظرات خود را در این رابطه اعلام کرد تقریبا به فاصله دو تا سه روز بعد، هیات نظارت مجمع هم نظرات خود را به شورای نگهبان ارسال کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: البته همواره متعارف بود که هیات نظارت نظرات خود را در مسیر بررسی لوایح به کمیسیون های تخصصی ارائه کند اما این بار در بررسی لوایح پالرمو و اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، نظرات خود را به شورای نگهبان ارسال کرد. پس از آن شورای نگهبان به فاصله 2 یا 3 روز نامه ای را به مجلس ارسال کرد که پیوست آن نامه نظرات هیات نظارت بود.

وی افزود: نامه شورای نگهبان و نظرات هیات نظارت در رابطه با لوایح مربوطه به کمیسیون تخصصی ارسال شد البته کمیسیون بیش از 2 ماه برای بررسی لوایح معطل کرد تا نظرات خود در رابطه با این دو موضوع را به مجلس ارائه کند، از طرفی دیگر من حدودا 8 بار به صورت مرتب با کمیسیون نامه نگاری کردم که چرا کمیسیون نظر خود درباره لوایح مذکور را به صحن ارائه نمی کند.

دکتر لاریجانی ادامه داد: آقایان بعد از مدتی به من گفتند که شما با برخی افراد صحبت کنید و من نیز صبحت کردم، البته نمی خواهم مطالبی که آقایان گفته اند را بگویم چون اصلا به مصلحت کشور نخواهد بود، همچنین آقای ملکشاهی در این رابطه گفت که اعضای کمیسیون نظرات شورای نگهبان که فی ذاته نظر داده را اصلاح کردند و نظرات هیات نظارت در مورد لوایح مذکور را قبول ندارند که این نظرات مربوط به بندهای زیادی در داخل لایحه پالرمو بود چون ما نمی توانیم بندهای داخلی این لایحه را تغییر بدهیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: من در نهایت به کمیسیون مربوطه گفتم که شما نظرات خود را به صحن علنی مجلس بفرستید تا مجلس در رابطه با آن نظر داده و به شورای نگهبان ارسال کند از این رو در نهایت آقایان نظرات خود را در این رابطه ارسال کردند و آن مواردی که شورای نگهبان فی ذاته نظر داشت را اصلاح کرده و مابقی را که در رابطه با هیات نظارت بود را گفتند که قبول نداریم، آن موقع که در این رابطه بحث شد همین نظر را هم تلفنی به من گفته و آن روز بررسی دیدیم که فقط موارد اصلاحی شورای نگهبان ارسال شده است و کمیسیون در رابطه با مابقی موضوعات اظهارنظر نکرده است.

وی ادامه داد: من در آن نشست به خاطر حل این مسئله به آن ها گفتم که این موارد باید در قالب یک بسته یا باکس ارائه می شد در هر صورت منطق گزارش کمیسیون مشخص بود که آن ها تنها نظر شورای نگهبان را قبول داشته و نظرات هیات نظارت را قبول ندارند، من به همان دلیل آن روز در مشروح صورت مذاکرات گفتم تا آقایان توجه داشته باشند.

دکتر لاریجانی افزود: در آن نشست اعلام کردم که من یک نکته ای را عرض کنم و نمایندگان به آن نکته توجه کنند زیرا در رابطه با این دو لایحه هیات نظارت مجمع تشخیص مصلحت، ملاحظاتی را به شورای نگهبان ارسال کرد، معمولا هیات نظارت نظرات خود را در هنگام بررسی به کمیسیون های تخصصی ارسال می کرد اما این بار نظرات خود را به شورای نگهبان داده است البته کمیسیون این نظرات را مدنظر قرار نداد بنابراین این دو لایحه به مجمع تشخیص مصلحت ارسال می شود.

رئیس نهاد قانونگذاری گفت: این مساله به آن معنی بود که شورای نگهبان به نظر مجلس علی القاعده ایراد گرفته و لوایح به مجمع ارسال خواهد شد که این موضوع نیز مانند بقیه موارد بود که موضوعات اختلافی میان مجلس و شورای نگهبان به مجمع ارسال می شود بنابراین مباحث مطروحه خارج از این روند و این موضوعات است، مجلس آن چیزی که باید انجام می داد صورت پذیرفته است.

وی ادامه داد: شورای نگهبان بعد از نظرات مجلس اعلام کرد که مجلس نظرات ما را تامین کرده اما چون نظرات هیات نظارت مجمع تامین نشده ایراد به قوت خود باقی بوده بنابراین ما آن را به مجمع برای بررسی ارسال کردیم از این رو مجلس در رابطه با ارسال لایحه به مجمع تشخیص مصلحت تصمیم نمی گیرد بلکه تنها در رابطه با نظر خود تصمیم می گیرد و رئیس مجلس در صورت ایراد دوباره می تواند آن لایحه را برای بررسی به مجمع تشخیص ارسال کند.